Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

LichLamViec: Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 18/8/2021 đến ngày 22/8/2021

Title

Thông báo lịch làm việc của UBND huyện  từ ngày 18/8/2021 đến ngày 22/8/2021

Body

1398_tb_ubnd_moi1.jpg


1398_tb_ubnd_moi2.jpg


Expires

 

Display

Yes

LichCuaDonVi

Lãnh đạo huyện

LichCuaDonVi:ID

1

Attachments

Created at 8/16/2021 3:43 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 8/16/2021 3:43 PM by Nguyen Thi Huyen