Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Cải cách hành chính

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

8

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

No

Attachments

Created at 7/8/2016 3:51 PM by System Account
Last modified at 1/30/2018 4:28 PM by Nguyen Thi Huyen