Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Phòng chống tham nhũng

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

No

Attachments

Created at 7/14/2020 9:07 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 7/14/2020 9:07 AM by Nguyen Thi Huyen