Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

BCH Đảng bộ huyện

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

No

Attachments

Created at 9/8/2020 3:22 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 9/8/2020 3:22 PM by Nguyen Thi Huyen