Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In
   
View: 

1. Thời gian ngồi chờ khi đến nhận kết quả tại nơi trả hồ sơ?

 Mất rất ít thời gian
 4054 (99%) 
 
 Hợp lý
 (0%)  
 Chấp nhận được
 (0%)  
 Hơi lâu
 (0%)  
 Quá lâu
 (0%)  

Total: 4075

2. Thời gian hẹn trả hồ sơ so với giấy hẹn

 Nhanh hơn thời gian quy định
 4056 (100%) 
 
 Đúng hạn
 (0%)  
 Trể hạn
 (0%)  
 Rất trể hạn
 (0%)  

Total: 4075

3. Công khai các thủ tục

 Rất đầy đủ
 4064 (100%) 
 
 Đầy đủ
 (0%)  
 Không đầy đủ
 (0%)  
 Rất không đầy đủ
 (0%)  

Total: 4081

4. Hướng dẫn các thủ tục

 Rất thỏa mãn
 4065 (99%) 
 
 Thỏa mãn
 (0%)  
 Chấp nhận được
 (0%)  
 Không thỏa mãn
 (0%)  
 Rất không thỏa mãn
 (0%)  

Total: 4089

5. Yêu cầu bổ túc hồ sơ

 Rất hợp lý
 4072 (99%) 
 
 Hợp lý
 (0%)  
 Chấp nhận được
 (0%)  
 Không hợp lý
 (0%)  
 Rất không hợp lý
 (0%)  

Total: 4093

6. Giải quyết ý kiến trao đổi thông tin

 Rất thỏa mãn
 4079 (100%) 
 
 Thỏa mãn
 (0%)  
 Chấp nhận được
 (0%)  
 Không thỏa mãn
 (0%)  
 Rất không thỏa mãn
 (0%)  

Total: 4099

7. Thái độ phục vụ

 Rất tốt
 4066 (99%) 
 
 Tốt, đúng mực
 (0%)  
 Chấp nhận được
 (0%)  
 Không tốt
 10 (0%)  
 Rất tệ
 (0%)  

Total: 4091

8. Phương tiện làm việc, môi trường làm việc

 Rất tốt
 4080 (100%) 
 
 Tốt, đúng mực
 (0%)  
 Chấp nhận được
 13 (0%)  
 Không tốt
 (0%)  
 Tệ
 (0%)  

Total: 4100

9. Content Type


Total: 0