Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Hướng dẫn: Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Title

Hướng dẫn: Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Body

​Hướng dẫn số 12042/HD-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​

Đính kèm: 12402- nhà văn hóa ấp.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 9/10/2021 3:06 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 9/10/2021 3:06 PM by Nguyen Thi Huyen