Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: TB: Việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 06/9/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Title

TB: Việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 06/9/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Body

02 TB HĐTD1.jpg

02 TB HĐTD2.jpg

Tải: 02 TB HĐTD.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 9/13/2021 4:25 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 9/13/2021 4:25 PM by Nguyen Thi Huyen