Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc (lần 3)

Title

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc (lần 3)

Body

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 11/11/2021 9:02 AM by Hồ Trung Kim
Last modified at 11/11/2021 9:02 AM by Hồ Trung Kim