Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: ​Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

Title

​Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

Body

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 

Đính kèm: 31.Thông báo kết quả tuyển dụng.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

Phòng Văn hóa và Thông tin

date

 

Attachments

Created at 5/24/2022 7:18 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 5/24/2022 7:18 AM by Nguyen Thi Huyen