Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoĐăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức bổ sung năm 2019
Nội dung thông báo

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức bổ sung năm 2019

           Thực hiện Công văn số 7419/UBND-NC ngày 25/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức bổ sung năm 2019. Trong đó, Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ Kế hoạch số 12207/KH-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh để rà soát, tham mưu UBND huyện đăng ký nhu cầu bổ sung theo quy định.

            Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ theo quy định; Phòng Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc huyện căn cứ biên chế được giao tiến hành rà soát biên chế còn chưa thực hiện và tỷ lệ tinh giản biên chế từng năm, đảm bảo đến năm 2021 giảm 10% biên chế để đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức bổ sung theo đúng quy định tại Kế hoạch số 12207/KH-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh(đính kèm) Dang-ky-nhu-cau-tuyen-dung-cong-chuc-phat-sinh-nam-2019.xlsxDang-ky-nhu-cau-tuyen-dung-cong-chuc-phat-sinh-nam-2019.xlsx;

Biểu mẫu đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức bổ sung thực hiện theo biểu mẫu được gửi kèm. Đề nghịThủ trưởng các phòng chuyên môn gửi nhu cầu tuyển dụng công chức bổ sung về Phòng Nội vụ trước 15 giờ 00 phút ngày 28/10/2019. Quá thời hạn trên cơ quan, đơn vị nào chưa đăng kýnhu cầu về Phòng Nội vụ xem như không có nhu cầu tuyển dụng công chức bổ sung. 

Ngày đăng10/28/2019 10:01 AM
Đơn vi thông báo

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​