1. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN XUÂN LỘC

a. Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND huyện giao.

b. Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 

2. Nhiệm vụ:       

a. Nghiên cứu, đề xuất chương trình làm việc tuần và kế hoạch hoạt động tháng, quý, 6 tháng và năm của Thường trực HĐND, UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng các chương trình và kế hoạch làm việc.

b. Tổ chức nghiên cứu, thẩm tra, rà soát lại các đề án, phương án, các văn bản đề xuất, xin chủ trương của các cơ quan, đơn vị; hoàn chỉnh các văn bản trước khi trình Thường trực HĐND, UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện theo Quy chế làm việc của UBND huyện.

c. Thu thập, xử lý thông tin, nghiên cứu tham mưu, đề xuất ý kiến để phục vụ việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện trên các lĩnh vực theo quy định.

d. Theo dõi, đôn đốc việc chấp hành các kế hoạch, chương trình, quyết định của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đối với các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

đ. Tổ chức phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị đoàn thể thuộc huyện trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến pháp luật các các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ; các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các Quyết định, Thông tư của các Bộ, cơ quan ngang bộ; các Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh và huyện, các Quyết định, Chỉ thị của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh và huyện đối với tất cả các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

e. Tổng hợp, xây dựng báo cáo của HĐND, UBND huyện định kỳ, đột xuất theo quy định.

f. Trực tiếp quản lý hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại huyện (Bộ phận 1 cửa). Tham mưu HĐND, UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

g. Tham mưu UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

h. Quản lý công tác tài chính Văn phòng HĐND và UBND huyện theo quy định, đảm bảo cho mọi hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

i. Quản lý tài sản, bảo đảm điều kiện phương tiện làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện theo chế độ quy định. Tổ chức và phục vụ cho các hội nghị do HĐND, UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện triệu tập và giao nhiệm vụ tổ chức phục vụ.

   k. Bảo đảm công tác hành chính, văn thư của cơ quan văn phòng theo quy định của pháp luật.


3. Thành phần nhân sự gồm có: 

Ông Nguyễn Trung Tá: Chánh Văn Phòng

 ​​​​20170810_140650.jpg

a. Ngày tháng năm sinh: 19/06/1966
b. Quê quán: Bình Định
c. Chức vụ:
​    - Đảng: Bí thư chi bộ
    - Chính Quyền: Chánh Văn phòng
d. Trình độ: 
    - Chuyên môn: 
Đại học Luật
    - Chính trị: Cao cấp
    - Ngoại ngữ: Anh Văn B
    - Tin học: A
e. Điện thoại liên lạc: 
0919083325
Ông Nguyễn Ngọc Bé - Phó Chánh Văn Phòng

20170810_140721.jpg
a. Ngày tháng năm sinh: 10/12/1960
b. Quê quán: Thừa Thiên Huế
c. Chức vụ:
​    - Đảng: Đảng viên
    - Chính Quyền: 
Phó Chánh văn phòng
d. Trình độ: 
    - Chuyên môn: Đại học Luật
    - Chính trị: Trung cấp
    - Ngoại ngữ: Anh văn B
    - Tin học: A
e. Điện thoại liên lạc: 
0918 131 091​

Ông Trần Duy Nguyện - Phó Chánh Văn Phòng
Hinh the Nguyen.jpgaNgày tháng năm sinh: ​29/02/1980
bQuê quán: Hải Hưng
c. Chức vụ:
​    - Đảng: Đảng viên
    - Chính Quyền: 
Phó Chánh văn phòng
d. Trình độ: 
    - Chuyên môn: 
Cử nhân Luật
    - Chính trị: Cao cấp
    - Ngoại ngữ: Anh văn B
    - Tin học: A
e. Điện thoại liên lạc: 
0905489158

Bà Đinh Thị Tỉnh - Phó Chánh Văn Phòng
20170821_091045.jpg

a.​ ​​​Ngày tháng năm sinh: ​22/02/1968​
bQuê quán: Ninh Bình
c. Chức vụ: 
​    - Đảng: Đảng viên
    - Chính Quyền: 
Phó Chánh văn phòng
d. Trình độ: 
    - Chuyên môn: Đại học hành chính
    - Chính trị: Cao cấp
    - Ngoại ngữ: Anh văn​
    - Tin học: A
e. Điện thoại liên lạc: 
0976210181
 

      

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​