13. PHÒNG DÂN TỘC

1. Chức năng và nhiệm vụ:

a. Chủ trì xây dựng và trình UBND huyện:

-  Dự thảo các quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chính sách, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

-  Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của UBND tỉnh về công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

b. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

c. Giúp UBND huyện tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; theo dỗi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá thực hiện chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn huyện.

d. Tham mưu giúp UBND huyện tổ chức đón tiếp, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện theo hướng dẫn của UBND tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

e. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

f. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và của UBND huyện.

g. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn huyện và nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai.

h. Quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và của UBND huyện.

i. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và của UBND huyện.

 

   k. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

Thành phần nhân sự gồm có:       

  Ông: Nguyễn Thanh Ngọc - Trưởng phòng  
 

 


1. Ngày tháng năm sinh:  17/01/1964

2. Quê quán: Thị xã Sơn La, Tỉnh Sơn La

3. Chức vụ:

-

Đảng: Bí thư chi bộ

-

Chính quyền:  Trưởng phòng Dân tộc huyện

 

4. Trình độ:

-

Chuyên môn: Cử nhân tư tưởng Hồ Chí Minh

-

Chính trị: Cao cấp

-

Ngoại ngữ: Chứng chỉ B

-

Tin học:

Ngoại ngữ:

5. Điện thoại liên lạc:

-

Cơ quan: 0613 744 630

-

Di động: 0913 867 424

 Ông: Nguyễn Ngọc Hoàn - Phó Trưởng phòng
 
 

scan0001.jpg

 


1. Năm sinh: 28/04/1979

2. Quê quánCao Bằng

3. Chức vụ:

-

Đảng: Đảng viên

-

Chính quyền: Phó phòng Dân tộc

 

4. Trình độ:

-

Chuyên môn: Đại học hành chính

-

Chính trị: Cao cấp

-

Ngoại ngữ: Anh văn B

-

Tin học: A

Ngoại ngữ:

5. Điện thoại liên lạc:

-

Cơ quan: 

-

Di động: 

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​