• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019 (09/09/2019)
2Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/8/2019 đến 17/8/2019 (14/08/2019)
3Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019 (29/07/2019)
340TB.pdf    
4Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 22/7/2019 đến ngày 27/7/2019 (22/07/2019)
326tbubnd.pdf    
5Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019 (15/07/2019)
6Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 08/7/2019 đến ngày 13/7/2019 (10/07/2019)
7Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019 (02/07/2019)
8Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019 (24/06/2019)
9Lịch làm việc của UBND huyện ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019 (04/06/2019)
10Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019 (27/05/2019)
11Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (20/05/2019)
12Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019 (13/05/2019)
13Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019 (06/05/2019)
14Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019 (06/05/2019)
15Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 29/04/2019 đến ngày 04/5/2019 (01/05/2019)
16Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 22/4/2019 đến ngày 27/4/2019 (23/04/2019)
17Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019 (17/04/2019)
170tbubnd.pdf    
18Lịch làm việc của UBND từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (08/04/2019)
161tbubnd64.pdf    
19Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019 (01/04/2019)
20Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019 (26/03/2019)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019 (09/09/2019)
2Lịch làm việc của Phòng VH&TT từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019 (09/09/2019)
3Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019 (09/09/2019)
4Lịch làm việc của Phòng TNMT từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019 (09/09/2019)
5Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019 (14/08/2019)
6Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019 (14/08/2019)
7Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019 (14/08/2019)
8Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 12/8/2019 đến 17/8/2019 (14/08/2019)
9Lịch làm việc của Phòng TN&MT từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019 (14/08/2019)
10Lịch làm việc của Phòng LĐTBXH từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019 (14/08/2019)
11Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019 (29/07/2019)
12Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019 (29/07/2019)
13Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019 (29/07/2019)
14Lịch làm việc của Phòng NNPTNN từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019 (29/07/2019)
15Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019 (29/07/2019)
16Lịch làm việc của Phòng LĐTBXH từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019 (29/07/2019)
17Lịch làm việc của Phòng VHTT từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019 (29/07/2019)
18Lịch làm việc của Phòng VHTT từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019 (22/07/2019)
19Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019 (22/07/2019)
20Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019 (22/07/2019)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 22/7/2019 đến ngày 27/7/2019 (22/07/2019)
2Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019 (22/07/2019)
3Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019 (15/07/2019)
4Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019 (15/07/2019)
5Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019 (02/07/2019)
6Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019 (02/07/2019)
7Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019 (24/06/2019)
8Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019 (04/06/2019)
9Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019 (04/06/2019)
10Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019 (04/06/2019)
11Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019 (27/05/2019)
12Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019 (27/05/2019)
13Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019 (27/05/2019)
14Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (20/05/2019)
15Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (20/05/2019)
16Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (20/05/2019)
17Lịch làm việc của UBND xã Xuân Tâm từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (08/04/2019)
18Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (08/04/2019)
19Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thành từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (08/04/2019)
20Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (08/04/2019)
1 - 20 Next
1Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
2Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
8Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
9Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
12Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
16Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
17Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường Khu vực chùa Bửu Quang vào lúc 14h ngày 04/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019 (09/09/2019)
2Lịch trực, tiếp công dân tháng 9 năm 2019 của đại biểu HĐND huyện (09/09/2019)
3Lịch trực lệ Quốc khánh 2/9 của UBND huyện từ ngày 31/8/2019 đến ngày 02/9/2019 (30/08/2019)
4Lịch trực CBCCVC tại Khuôn viên Nhà công vụ từ ngày 01/9/2019 đến ngày 30/9/2019 (30/08/2019)
5Thông báo trực Đội tự vệ cơ quan từ ngày 31/8/2019 đến ngày 02/9/2019 (30/08/2019)
6Thông báo phân công thành viên Ban CHPC thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Xuân Lộc (30/08/2019)
04tbpctt--308.pdf    
7Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019 (14/08/2019)
8Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019 (22/07/2019)
9Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019 (15/07/2019)
10Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 (10/07/2019)
11Lịch trực Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/7/2019 (02/07/2019)
12Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019 (02/07/2019)
13Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2019 (02/07/2019)
14Lịch tiếp công dân của UBND huyện ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019 (04/06/2019)
15Lịch Tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019 (27/05/2019)
16Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019 (20/05/2019)
17Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (13/05/2019)
18Lịch trực 30/4 và 01/5 của xã Xuân Hưng (26/04/2019)
19Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019 (26/04/2019)
20Lịch trực 30/4 và 01/5 của xã Xuân Phú (26/04/2019)
1 - 20 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Unable to connect to the remote server

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​