Lấy ý kiến nhân dân

BC: Tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân với hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc

BC: Tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân với hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp

​Lấy ý kiến nhân dân về Bản đồ quy hoạch công trình Hồ Sông Ray 2

​Lấy ý kiến nhân dân về Bản đồ quy hoạch công trình Hồ Sông Ray 2

Xem tiếp

Lấy ý kiến nhân dân về Bản đồ quy hoạch công trình đường Suối Cát-Xuân Hiệp

Lấy ý kiến nhân dân về Bản đồ quy hoạch công trình đường Suối Cát-Xuân Hiệp

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/hinhsodort.jpg

Thông báo: về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc (lần 2)

Thông báo: về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc (lần 2)

Xem tiếp

Việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc

Việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/hinhbandoergwergte.jpg

QĐ: phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xuân Lộc

QĐ: phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/bando2021_XuanLoc1.jpg

Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xuân Lộc

Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp

Công bố QĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Công bố QĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp

Đóng góp ý kiến Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm: - Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. - Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. - Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025. - Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/hinhbando.jpg

Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc

Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​