Chuyển đổi số cấp xã

Chuyển đổi số cấp xã là một chủ trương đúng đắn của Chính phủ nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Để hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn,UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 2588/UBND-KGVX ngày 15/3/222;UBND huyện Xuân Lộc ban hành văn bản số  6510/UBND-CNTT ngày 05/7/2022 về hướng dẫn tạm thời thực hiện chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025.
chuyển đổi số.jpg

Mục tiêu chung của chuyển đổi số cấp xã là hướng đến hướng dẫn chuyển đổi số cho Chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Xuân Lộc nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng Chính quyền số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính quyền cấp xã. Đồng thời, hướng dẫn các nội dung triển khai về kinh tế số, xã hội số nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, giúp người dân tại địa phương tiếp cận các nền tảng công nghệ số trong việc kinh doanh, sản xuất, tiếp cận các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khoẻ từ xa, cũng như khám chữa bệnh từ xa. Trên cơ sở điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)

Mục tiêu cụ thể gồm 03 mục tiêu đó là Phát triển chính quyền số cấp xã-nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; Phát triển kinh tế số cấp xã- nâng cao giá trị hiệu quả kinh tế; Phát triển xã hội số- thu hẹp khoảng cách số.

Đối tượng áp dụng: Lãnh đạo các cấp: là người đóng vai trò quyết định trong việc triển khai thành công mô hình chuyển đổi số cấp xã hướng tới xây dựng chuyển đổi số cấp huyện, cấp tỉnh. Lãnh đạo các cấp quyết định về định hướng, tổ chức, chỉ đạo bộ máy chính quyền vào cuộc một cách quyết liệt, giải quyết các vướng mắc, hoặc ban hành sửa đổi các chính sách cho phù hợp với địa phương; Cán bộ, công chức cấp xã: là những người tiên phong của xã trong việc thay đổi nhận thức, cách thức quản lý, phục vụ và giao tiếp với người dân, doanh nghiệp thông qua công nghệ số;Người dân: là những người trực tiếp hưởng thụ các dịch vụ của chính quyền, trực tiếp tham gia và làm thay đổi cách thức quảng bá, tiếp thị, mua bán và phân phối hàng hóa theo cách truyền thống trước đây bằng việc ứng dụng công nghệ số; Du khách, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã: là những đối tượng thụ hưởng dịch vụ và cũng tham gia vào quá trình giao dịch với người dân và chính quyền thông qua các công nghệ số.

Nguyên tắc triển khai:Huy động được sự tham gia, vào cuộc của các doanh nghiệp trên địa bàn không chỉ các doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin mà còn cả các lĩnh vực khác như nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch, tài nguyên môi trường v.v… để cùng đồng hành và tạo ra sự chuyển biến tích cực trong quá trình chuyển đổi số xuyên suốt từ cấp xã. Các đơn vị tham gia vào thực hiện triển khai xây dựng chuyển đổi số cấp xã cần nắm rõ vai trò của mình, UBND cấp xã là đơn vị chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã ban hành, hướng dẫn hoặc các nội dung mới mang tính thử nghiệm; Lãnh đạo chịu trách nhiệm triển khai cần chủ động tìm hiểu các vấn đề về chuyển đổi số gắn liền với nhu cầu của địa phương; căn cứ vào hiện trạng, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa của mỗi địa phương mà lựa chọn các nội dung, hạng mục hay thành phần triển khai cho phù hợp với thực tế, không nên áp dụng một cách máy móc hay cứng nhắc các mô hình đã triển khai tại các địa phương khác.

Nội dung chuyển đổ số cấp xã. Được triển khai trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Về phát triển Chính quyền sốnhằm ứng dụng triệt để công nghệ số vào công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của chính quyền, tăng tính minh bạch trong các hoạt động của xã và để phục vụ người dân trong xã tốt hơn.Tổ chức Nâng cấp mạng nội bộ (LAN) của xã;Số hoá, tài liệu hồ sơ công việc, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây; Nâng cấp, bổ sung hệ thống thiết bị CNTT, tăng cường công tác an toàn thông tin mạng;Triển khai đường Truyền số liệu chuyên dùng;Triển khai hệ thống truyền thanh thông minh….

Về phát triển Kinh tế số nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai kinh tế số, trong đó tập trung thúc đẩy các vấn đề về thương mại điện tử, kinh doanh điện tử, ứng dụng các hệ thống thanh toán điện tử không tiền mặt, hệ thống truy xuất nguồn gốc xuất sứ, nhằm tăng thu nhập cho người dân và chuyển đổi cách thức kinh doanh, bán hàng theo phương thức cũ sang môi trường mạng.Triển khai du lịch thông minh;Triển khai nông nghiệp thông minh.

Về Phát triển Xã hội số nhằm Triển khai các dịch vụ giáo dục thông minh; Triển khai các dịch vụ y tế thông minh; Triển khai các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin

Căn cứ hướng dẫn của UBND huyện, UBND xã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số của xã, ban hành quy chế hoạt động của Ban chuyển đổi số; thành lập Tổ công nghệ số tại các ấp trên địa bàn xã và triển khai thực hiện theo lộ trình từng giai đoạn.

Từ đó cụ thể hóa việc triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 5003/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đồng Nai. Giúp cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn; các tổ chức, doanh nghiệp căn cứ để triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình.

Thư Lê

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​