Kết quả thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện (Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 12/9/2022)

Dịch vụ công trực tuyến toàn huyện có 545 thủ tục, trong có dịch vụ công mức độ 3,4: 259 thủ tục. Kết quả dịch vụ công trực tuyến 3,4 từ ngày 15/12/2021 đến ngày 12/9/2022:  20.757/69.001, đạt 21,5%; tổng số thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ, có kết quả hồ sơ DVC 3,4: 268/359, đạt 74,6%, trong đó:

+ Cấp huyện:

Kết quả dịch vụ công trực tuyến 3,4 từ ngày 15/12/2021 đến ngày 12/9/2022: 4840/26757 hồ sơ, đạt 18,1% và tổng số thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ, có kết quả hồ sơ DVC 3,4: 41/50, đạt 82%.

+ Cấp xã:

Kết quả dịch vụ công trực tuyến 3,4 từ ngày 15/12/2021 đến ngày 12/9/2022: 15755/69001 hồ sơ, đạt 22,8%, tổng số thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ, có kết quả hồ sơ DVC 3,4, 227/309, đạt 73,5%.

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là việc ban hành khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai làm cơ sở căn cứ để công tác xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT của huyện được hiệu quả, đồng bộ kịp thời từ cấp huyện đến cấp xã.

Bên cạnh đó còn có hạn chế như: Việc sử dụng phần mềm một cửa đã áp dụng, dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai và được tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhưng vẫn tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến chưa đảm bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến theo kế hoạch của tỉnh (cấp huyện đạt 20% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4). Nguyên nhân do trình độ về tiếp cận sử dụng CNTT của đa số người dân chưa cao, tâm lý e ngại về việc giải quyết thủ tục hành chính khi nộp trực tuyến.

Hướng tới: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện về hiệu quả và thuận tiện của việc ứng  dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Phối hợp rà soát các tiêu chí CCHC năm 2022. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về công tác cải cách hành chính.


Phòng VH 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​