Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Từ ngày 12 đến ngày 20/6, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Xuân Lộc tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/ 2017. Tham dự lớp học có 73 đảng viên dự bị thuộc các chi, Đảng bộ trên địa bàn Huyện.
 
IMG_3663.JPG 
 
Thông qua lớp học, nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm những kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở….góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, và nâng cao hơn nữa niềm tin vào đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng. Qua đó, cũng đòi hỏi mỗi học viên phải tiếp tục rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động tại đơn vị, thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngân Hà

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​