Xây dựng đảng về văn hóa góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

 

​Sức mạnh, sức đề kháng, đó là hai yếu tố quan trọng tạo nên cơ thể một đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh. Để có được sức mạnh và sức đề kháng, ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã được xây dựng trên nền tảng lý luận vững chắc Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Lê – nin đã xác định: “Đảng phải tiêu biểu cho trí tuệ, lương tâm, danh dự của thời đại”. Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Như vậy, có thể thấy, một đảng cầm quyền, cùng với xây dựng chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhất thiết phải xây dựng văn hóa và đạo đức. Có được những điều kiện đảm bảo ấy, Đảng mới có thể trong sạch, vững mạnh. Tư tưởng, đạo đức, lối sống, đó chính là biểu hiện của văn hóa. Đạo đức là cốt lõi của văn hóa. Văn hóa vừa là sức mạnh, vừa là sức đề kháng của một Đảng cầm quyền. Đại hội XII của Đảng xác định: Đưa việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung quan trọng trong mục tiêu xây dựng Đảng: "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức".

Từ khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong chiến tranh giành, giữ và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Ngày nay, trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng với nhiều khó khăn, phức tạp mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta cần phát huy hơn nữa truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, dân tộc ta, chăm lo xây dựng Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng; trong sạch về đạo đức, lối sống; chặt chẽ về tổ chức; gắn bó mật thiết với nhân dân. 

Đại hội XI của Đảng đặt ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng Đảng thì đến Đại hội XII của Đảng đã đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm của công tác đổi mới và phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm số 01 là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) cũng đã chỉ rõ: Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Có thể thấy rằng, xây dựng Đảng về văn hóa, đạo đức đã trở nên cần thiết, đặc biệt quan trọng. Để xây dựng Đảng về văn hóa, đạo đức, mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc từ nhận thức đến hành động về văn hóa. Từ nhận thức, con người có tri thức, có hành động. Tri thức tốt, ý thức đẹp, tinh thần cao sẽ trở nên có trí tuệ, học vấn. Con người có học vấn, có trí tuệ sẽ hình thành và trưởng thành về văn hóa. Để xứng đáng là đảng viên của Đảng “Đảng là đạo đức, là văn minh”, đảng viên phải ứng xử văn hóa. Ứng xử với người, với công việc, với tổ chức, cộng đồng, với bản thân, với gia đình và xã hội... 

Như vậy, để xây dựng Đảng về văn hóa, trước hết phải xây dụng con người văn hóa trong Đảng. Đó là con người có tri thức, học vấn. Muốn có tri thức thì phải nghiên cứu, học tập. Muốn có tri thức chính trị phải học tập lý luận chính trị; phải nghiên cứu, cọ xát thực tiễn, đầu tư cho việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng cương vị công tác. Và nhất thiết, nhận thức ấy, tri thức ấy phải chuyển thành hành động - hành động có văn hóa.

Muốn rèn luyện đạo đức cách mạng thì luôn luôn, thường xuyên phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: đạo đức là gốc của người cách mạng, muốn làm cách mạng phải lấy đạo đức làm gốc. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang". Hồ Chí Minh coi đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, như ngọn nguồn của sông, suối: Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đạo đức cách mạng là chỗ dựa giúp cho con người vững vàng trong mọi thử thách. 

Về những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam, quan điểm đạo đức Hồ Chí Minh đã bao quát những mối quan hệ cơ bản của con người trong xã hội, bao gồm: Một là, với đất nước, dân tộc phải "Trung với nước, hiếu với dân". Hai là, với mọi người phải "Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình". Ba là, với mình phải thực sự "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Bốn là, mở rộng quan hệ yêu thương con người đối với toàn nhân loại, người cách mạng phải có "tinh thần quốc tế trong sáng". Về những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức, theo Hồ Chí Minh, thể hiện ở ba điểm: Một là, nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức. Hai là, xây đi đôi với chống. Ba là, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Sự phát triển nhận thức lý luận về Đảng cầm quyền; về vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, nhất là các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng; các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược là bước phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng, là định hướng cho nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong thời gian tới. Và xây dựng Đảng về văn hóa là một giải pháp quan trọng, góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng viên tốt thì chi bộ tốt. Chi bộ tốt thì toàn Đảng vững mạnh. Khi đảng viên có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín và có văn hóa sẽ góp phần xây dựng được văn hóa trong Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh./.

Cảnh Quý – Ban Tuyên giáo Hu​yện ủy

(nguồn BTGTU)

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​