Ban tuyên giáo huyện ủy ban hành hướng dẫn tuyên truyền mừng đảng, mừng xuân 2018

 

Ngày 02/01/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 22-HD/TG về công tác tuyên truyền kỷ niệm kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), mừng Xuân Mậu Tuất 2018 với một số nội dung như sau:

1. Mục đích: Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục nâng cao nhận thức, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống 88 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; tiếp tục củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương (khóa XII), nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 09-QĐ/HU, ngày 15/12/2017 của BTV Huyện ủy về “thực hiện văn hóa trong Đảng tại Đảng bộ huyện Xuân Lộc”, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

2. Nội dung tuyên truyền, kỷ niệm:

- Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 88 năm qua, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền trực quan bằng panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, treo Cờ Tổ quốc (chú ý thay thế các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động có nội dung không còn phù hợp, đã cũ). Tổ chức tốt các hoạt động Dân vận khéo, đẩy mạnh công tác chỉnh trang, trang trí, giữ gìn trật tự công cộng, vệ sinh môi trường tại các khu trung tâm, dọc các tuyến đường giao thông, trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương, các khu dân cư tập trung đông người, tạo diện mạo khang trang sạch, đẹp. Đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao sôi nổi, phong phú tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân năm 2018.

- Tiếp tục đấu tranh, phê phán biểu hiện tiêu cực, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện chuyên đề 2018 về “xây dựng tác phong, phong cách của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tuyên truyền tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XII), nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn; phát hiện và nhân rộng mô hình, kinh nghiệm trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; biểu dương những tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của các cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, gặp mặt giao lưu giữa các thế hệ đảng viên với thanh niên, học sinh. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân và chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ dân còn gặp khó khăn để mọi người dân đều có điều kiện vật chất, tinh thần vui Xuân, đón Tết.

- Gắn kết chặt chẽ việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (theo Hướng dẫn số 20-HD/TG, ngày 27/11/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy) và đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018;

3. Thực hiện tuyên truyền trực quan tại trụ sở cơ quan, đơn vị qua băng rôn, khẩu hiệu sau:

-  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2018)

- MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN THẮNG LỢI, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI

- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

- CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA

- SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI

- ĐẢNG VỮNG, DÂN TIN, ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI

- CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN MẬU TUẤT 2018

- VUI XUÂN MẬU TUẤT, AN TOÀN, TIẾT KIỆM

- ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2018

- TẤT CẢ VÌ DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH

- NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM


Lý - BTG​HU

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​