Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 

1. Quá trình hình thành và sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam:

Vào những năm đầu thế kỷ XX, từ các phong trào yêu nước, phong trào vô sản hoá, phong trào công nhân ở nước ta ngày càng phát triển. Năm 1929, ba tổ chức cộng sản trong nước ra đời: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Để tập trung sự lãnh đạo phong trào đấu tranh và hướng quần chúng nhân dân vào một tổ chức cách mạng, được sự nhất trí của Quốc tế Cộng sản, ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng.

Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một mốc son chói lọi, là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Kể từ khi Đảng ra đời, cách mạng Việt Nam đã có đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo với cương lĩnh chính trị đúng đắn, đưa cách mạng nước ta trong suốt 88 năm qua đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền từ 1930-1945, Đảng đã lãnh đạo nhân dân thực hiện 3 cao trào cách mạng có ý nghĩa tạo tiền đề chuẩn bị cho cuộc cách mạng Tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân: Cao trào 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh; Cao trào đấu tranh đòi dân chủ, dân sinh 1936-1939 và Cao trào giải phóng dân tộc với đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám 1945 (1939-1945). Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) nhà nước công nông đầu tiên ở Châu Á; mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc- kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; mở ra thời đại mới- thời đại Hồ Chí Minh. Đó là sự kiện quan trọng được ghi vào trang vàng chói lọi của lịch sử dân tộc, đó cũng là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác- Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám, tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975):

- Năm 1945 - 1946, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân vượt qua những khó khăn, thách thức nặng nề, chống thù trong, giặc ngoài, vừa kháng chiến vừa kiến quốc: xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân; bầu cử Quốc hội (6/1/1946); xây dựng Hiến pháp dân chủ đầu tiên (9/11/1946); chăm lo xây dựng chế độ mới, đời sống mới của nhân dân; chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm; tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ với sự ủng hộ và chi viện của cả nước; kiên quyết trấn áp các thế lực phản cách mạng, bảo vệ chính quyền và thành quả Cách mạng tháng Tám; thực hành sách lược khôn khéo, lúc thì tạm hòa hoãn với Tưởng đ đánh thực dân Pháp xâm lược, lúc thì hoà với Pháp để đuổi Tưởng, thực hiện nhân nhượng có nguyên tắc để triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, đưa cách mạng vượt qua những thử thách hiểm nghèo. Chúng ta đã chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp trên phạm vi cả nước. Thành công nổi bật của hơn một năm xây dựng chính quyền non trẻ là đã tăng cường được sức mạnh của cách mạng để có thể tự bảo vệ thành quả cách mạng bằng sức mạnh của chính mình.

Tháng 12/1946, trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm: Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến; vừa kiến quốc vừa kháng chiến dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp định Giơnevơ ngày 20/7/1954 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Từ năm 1954 đến năm 1975, Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Đây là đặc điểm mang tính đặc thù của cách mạng Việt Nam, cùng với mục tiêu độc lập dân tộc, mục tiêu xã hội chủ nghĩa được đặt ra trực tiếp.

+ Đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp định Gơnevơ, hất chân thực dân Pháp, độc chiếm miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng. Dân tộc ta lại phải đương đầu với chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ. Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân nêu cao quyết tâm đánh Mỹ, bảo vệ nền độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc, thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân được nâng lên tầm cao khoa học và nghệ thuật. Đương đầu với một đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới, chúng ta chủ trương đánh lâu dài; kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và hoạt động binh vận; kết hợp tiến công và nổi dậy, tiến hành đấu tranh trên cả ba vùng (đồng bằng, thành thị và miền núi); kết hợp mặt trận quân sự, chính trị với mặt trận ngoại giao; phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, quyết tâm giải phóng Miền Nam, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của Đế quốc Mỹ như chiến tranh Đơn phương giai đoạn 1954-1960, chiến tranh Đặc biệt giai đoạn 1961-1965, chiến tranh Cục bộ giai đoạn 1965-1968 và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh giai đoạn 1968-1973 giành nhiều thắng lợi vẻ vang, hoàn thành mục tiêu đánh cho Mỹ cút bằng hiệp định Pari ngày 27/01/1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo thực hiện mục tiêu đánh cho Ngụy nhào bằng 3 chiến dịch lớn Tây Nguyên, Huế- Đà Nẵng và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giành thắng lợi vào ngày 30/4/1975, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc và là một sự kiện có tầm quốc tế và có tính chất thời đại sâu sắc.

+ Xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc trong điều kiện hai miền thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau, trong điều kiện từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, đòi hỏi Đảng ta phải vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và kinh nghiệm các nước xã hội chủ nghĩa. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tập trung giải quyết tốt các mối quan hệ cơ bản: Giữa tiến hành chiến tranh cách mạng với xây dựng chủ nghĩa xã hội; giữa hậu phương lớn với tiền tuyến lớn; giữa thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữa quy luật chiến tranh và quy luật xây dựng phát triển kinh tế; giữa đẩy mạnh chiến tranh cách mạng ở nước ta với bảo vệ hòa bình thế giới; giữa lợi ích dân tộc với thực hiện nghĩa vụ quốc tế...

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc đã thu được những thành tựu quan trọng. Vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, miền Bắc đã nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; xây dựng hậu phương vững mạnh, trở thành căn cứ địa cách mạng của cả nước, bảo đảm mọi mặt cho tiền tuyến đánh thắng; mở rộng quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của các nước trên thế giới; tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước; tạo những cơ sở vật chất và những kinh nghiệm quý báu trong sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sau này.

Trong thời kỳ từ năm 1975 đến nay, sau 30 năm chiến tranh liên miên, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn thử thách, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là qua hơn 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã làm thay đổi rõ rệt bộ mặt của đất nước, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta. Đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, kinh tế tăng trưởng khá; sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết tòan dân tộc được củng cố và tăng cường; quốc phòng và an ninh được giữ vững; vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của cả nước tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước ta tiếp tục đi lên. Nước ta tham gia hầu hết các tổ chức quan trọng của Thế giới như: ASEAN, WTO, APEC; Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2008- 2009), Hội đồng nhân quyền thế giới; tham gia hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)… đã mở ra trong mắt bạn bè thế giới về một Việt Nam đang phát triển và thực sự muốn là bạn, là đối tác tin cậy của các nước, các nền kinh tế cùng hợp tác để phát triển.

 Toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong 88 năm qua chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với phong trào cách mạng Việt Nam; khẳng định sự trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thành công của Đảng đều gắn liền với những thành tựu vĩ đại của dân tộc; sự nghiệp của Đảng luôn đi liền với vận mệnh của đất nước và dân tộc. Điều đó khẳng định một chân lý của cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua, đó là: Đảng vì dân và dân tin Đảng. Đây chính là nguồn gốc của sức mạnh và ý chí của Việt Nam. Với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đồng thuận và quyết tâm thực hiện của toàn dân tộc, chúng ta khẳng định sự nghiệp đổi mới đất nước sẽ đạt được nhiều thắng lợi lớn, thực hiện mong ước của Bác Hồ là xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới.

2. Huyện Xuân Lộc dưới sự lãnh đạo của Đảng:

Trong những năm qua, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện Xuân Lộc đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện không ngừng nỗ lực phấn đấu để vươn lên. Với tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống của một huyện anh hùng, Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Lộc đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Năm 2017, tuy còn gặp không ít khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã thực hiện vượt 19/67 chỉ tiêu, thực hiện đạt 45/67 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ huyện đề ra. Kinh tế phát triển đúng hướng; giá trị sản xuất xã hội tăng 9,11% so với năm 2016 (NQ năm 2017: tăng 8,5 - 9%). Thu ngân sách vượt chỉ tiêu tỉnh giao, đảm bảo nhu cầu chi, nhất là chi cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Sự nghiệp văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hộ nghèo đã trở thành phong trào hành động cách mạng của cán bộ và nhân dân Xuân Lộc. Trên lĩnh vực công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, với tinh thần phát huy nội lực cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, huyện được công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước, đến nay, 02 xã Xuân Định và Xuân Thọ giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao (nay là kiểu mẫu), 03 xã (Xuân Hiệp, Xuân Phú, Suối Cát) đang thực hiện các bước công nhận nông thôn mới kiểu mẫu (NQ: 02 xã). An ninh chính trị được giữ vững. Hoạt động công tác chính quyền ngày một hoàn thiện hơn theo hướng hiệu quả. Công tác vận động quần chúng, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng được nâng lên, đại đa số giữ vững phẩm chất chính trị, có đạo đức, có lối sống trong sạch lành mạnh. Việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” gắn với việc thực hiện Quy định 101- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được quan tâm thực hiện. Những kết quả đã đạt được trong năm 2017 nói riêng và trong những năm qua nói chung đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Nhiệm vụ trong năm 2018 của Xuân Lộc rất nặng nề, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện đạt và vượt các mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh- quốc phòng, giữ vững và đạt mức tăng trưởng cao và bền vững. Đồng thời phải tạo được sự chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả nền kinh tế, phấn đấu tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, tận dụng và khai thác tối đa các lợi thế, hạn chế và khắc phục những tác động bất lợi một cách tốt nhất. Chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực, đổi mới mạnh mẽ và đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục, văn hóa xã hội và chăm sóc sức khỏe. Tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ mội trường, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên hợp lý. Giữ vững quốc phòng- an  ninh, giảm mạnh các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” gắn với thực hiện kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Quy chế nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW, Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thc hin Đề án “Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh”. Từ những nhiệm vụ đề ra trong năm 2018, Đảng bộ và nhân dân huyện phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản, cụ thể như sau: Giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 8,5 - 9% so với năm 2017; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9- 10% so với năm 2017; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14 - 15% so với năm 2017; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5- 5,5% so với năm 2017; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2.600 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt dự toán được giao; xây dựng 01 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh; tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên 85%; giảm tỷ lệ hộ nghèo A theo chuẩn nghèo của tỉnh (giai đoạn 2018- 2020) trên 0,5%; thu gom, xử lý 95% rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn; giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, đảm bảo về chất lượng và số lượng; tỷ lệ tập hợp người trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị xã hội trên 73%; có trên 85% TCCS Đảng TSVM, không có TCCS Đảng yếu kém. Trên 90% đảng viên HTTNV, trong đó có 10% trở lên HTXSNV. Phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu tỉnh giao; 100% chi, đảng bộ cơ sở có nguồn trung kiên (đủ điều kiện kết nạp Đảng) đều phát triển được đảng viên; duy trì 92 chi bộ khu, ấp có chi ủy. Giải quyết trên 95% đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền; tỷ lệ đảng viên trong toàn Đảng bộ bị thi hành kỷ luật dưới 0,6%.

3. Đánh giá những kết quả cơ bản đạt được trong năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 của địa phương, đơn vị.

(Do cơ quan, đơn vị thực hiện).

 

Với kết quả đã đạt được trong năm 2017 và sự đồng thuận đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ, sự ủng hộ, đồng tình và quan tâm thực hiện các mục tiêu,  nhiệm vụ của toàn dân, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tựu mới trong năm 2018.


​BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​