Công tác dân vận góp phần ổn định xã hội

 

Những năm qua, công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng đã góp phần giúp cho phong trào nâng chất nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Xuân Lộc đạt nhiều kết quả.

Trong năm 2017, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác vận động quần chúng, tôn giáo, dân tộc. Đặc biệt, tổ chức thành công 02 đợt ra quân làm công tác dân vận khéo chăm lo an sinh xã hội cho gia đình chính sách, người có công với nước, hướng về cơ sở, tập trung huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thị trấn văn minh đô thị với nguồn lực vật chất thực hiện trên 15 tỷ đồng. Việc lồng ghép triển khai thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở với quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, chủ trương “hướng về cơ sở” và “phát động và thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân dân kiểu mẫu trên địa bàn huyện” đã đem lại nhiều kết quả. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017 và diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh huyện Xuân Lộc năm 2017 và công tác diễn tập tại 03 xã hoàn thành đúng mục đích, yêu cầu đề ra; BCH quân sự huyện đã phân công cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác “Dân vận khéo” tại các ấp trên địa bàn huyện. Công an huyện triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện năm 2017; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và các quy chế phối hợp giữa Công an huyện và MTTQ, các đoàn thể trong đảm bảo ANTT; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham gia hỗ trợ nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, trực tiếp lao động giúp dân tại địa bàn các xã Suối Cao, Xuân Hưng, Xuân Trường, Xuân Thọ, Xuân Bắc…, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện đã tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp đến đoàn viên, hội viên và nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thị trấn văn minh đô thị; tổ chức đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công đoàn cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ mới đạt mục đích, yêu cầu đề ra; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2017; tiến hành khảo sát nắm tình hình đoàn viên, hội viên, lực lượng nòng cốt, phối hợp giới thiệu quần chúng cho Đảng xem xét, tạo nguồn trung kiên. Các tổ chức hội quần chúng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò làm cầu nối giữa người dân với các tổ chức đoàn thể, với Đảng và chính quyền; tích cực tham gia lĩnh vực công tác xã hội, xã hội từ thiện, giúp nhau trong sản xuất, đời sống, phát triển ngành nghề, giáo dục truyền thống, khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tư vấn pháp luật, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo. Trong năm 2017, đồng bào các tôn giáo, dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nhìn chung chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, huyện thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà các cơ sở tôn giáo, các chức sắc, chức việc và nắm tình hình đồng bào có đạo dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu, Lễ Phật đản, Lễ Giáng sinh năm 2017. Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh được đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.


IMG_8226.JPG

        Song song với công tác dân vận, việc Thực hiện QCDC ở cơ sở trong năm 2017 cũng đạt được những kết quả tích cực. Các cấp chính quyền thực hiện công khai các quy chế về trách nhiệm công vụ, về trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước để nhân dân biết, theo dõi và giám sát; thường xuyên đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Bên cạnh đó, đã quan tâm tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các đoàn thể cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội chăm lo đời sống nhân dân, đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ theo chương trình, nhiệm vụ đề ra; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về quy chế dân chủ. Kết quả, đánh giá mức độ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 đối với các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện có 27/43 đơn vị xuất sắc, tỷ lệ 63,8%; 16/43 đơn vị khá, tỷ lệ 36,2%.

IMG_8227.JPGIMG_8221.JPG

 Kết quả thực hiện quy chế dân chủ theo Pháp lệnh số 34 ở cơ sở các xã, thị trấn đã thực hiện cơ bản tốt đảm bảo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ngày càng hiệu quả trong giám sát công tác xây dựng cơ bản, công trình phúc lợi công cộng; kịp thời phát hiện, kiến nghị ủy ban nhân dân địa phương giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, bộ phận một cửa, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…góp phần phát huy hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án ở các xã, thị trấn, nhất là trong quá trình đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thị trấn văn minh đô thị. Trong năm, 100% cơ quan, đơn vị đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, qua đó góp phần phát huy dân chủ trực tiếp, tạo điều kiện cho cán bộ công chức được tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở các doanh nghiệp đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, không xảy ra các cuộc tranh chấp lao động hoặc đình công, lãn công tại các công ty.

IMG_8218.JPGIMG_8216.JPG

 Nhìn chung: năm 2017, việc thực hiện, công tác dân vận, quy chế dân chủ và phong trào thi đua Dân vận khéo, công tác tôn giáo, dân tộc trên địa bàn huyện được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã tạo nên không khí dân chủ phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác dân vận, phong trào thi đua dân vận khéo tạo ra những kết quả nổi bật góp phần chăm lo an sinh xã hội gia đình chính sách, người có công với nước, giảm nghèo, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể được tăng cường trong thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; các cấp ủy đảng tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ và nhân dân; công tác tôn giáo, dân tộc được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo. Kết quả qua các phong trào đã mang lại nhiều niềm vui mới trong đời sống xã hội, tạo động lực làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt nông thôn trên nhiều phương diện. Tác động lớn nhất đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, quản lý điều hành của chính quyền cơ sở theo hướng ngày một dân chủ hơn, cụ thể và bám sát thực tiễn hơn, khắc phục được tình trạng quan liêu, cửa quyền. phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​