Xuân Lộc qua 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị

 

Cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, Đảng Bộ Xuân Lộc luôn kiên trì, quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đã đạt được một số kết quả nổi bật.

1.jpg20170120_080109-a-2.jpg

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cơ quan chuyên môn của huyện đã ban hành trên 40 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, cụ thể:  Huyện đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các TCCS đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện tổ chức triển khai, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Việc sinh hoạt các mẩu chuyện kể về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào sáng thứ Hai hàng tuần, học tập các mẩu chuyện, bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc hưởng ứng cuộc thi viết về chủ đề học tập và làm theo([1]) tiếp tục được các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, trường học quan tâm thực hiện, có trên 45.000 lượt người được tuyên truyền, học tập thông qua sinh hoạt đầu tuần. Công tác quản lý, khai thác sách tại Tủ sách Bác Hồ” được quan tâm, số lượng tủ sách và đầu sách được duy trì (208 tủ, 14.953 đầu sách). Tiếp tục đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn của huyện theo kế hoạch, kết quả trong năm 2016-2017, có 1475 lượt học viên của 15 lớp bồi dưỡng, tập huấn được học tập. Các cấp ủy đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì thường xuyên việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể định kỳ. Bên cạnh đó, vào sáng thứ Hai hàng tuần, các cơ quan, đơn vị, trường học, khu, ấp trên địa bàn huyện duy trì việc tổ chức chào Cờ Tổ quốc gắn với kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các gương điển hình làm theo, trung bình mỗi tuần thu hút gần 4.000 đảng viên, gần 3.000 cán bộ, giáo viên, quần chúng chưa là đảng viên và trên 40.000 học sinh tham gia. Việc đưa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể được quan tâm thực hiện gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW và việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, phát huy tốt hơn tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong thời gian qua, các chi, đảng bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả 143 mô hình làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác có hiệu quả. Trong đó: Các nhóm mô hình về nhân đạo từ thiện, xây dựng các nguồn quỹ hỗ trợ, giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn gồm 29 mô hình; Nhóm mô hình về kinh gồm 28 mô hình; nhóm mô hình cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân tại bộ phận một cửa gồm 22 mô hình. Còn lại là các nhóm mô hình về Quốc phòng An ninh; Nhóm mô hình về phụng dưỡng gia đình chính sách người có công; Nhóm mô hình về khuyến học khuyến tài; Nhóm mô hình về giáo dục và các hoạt động khác phục vụ cho dạy và học; mô hình Homestay thân thiện và yêu thương cùng giúp bạn đến trường; Nhóm mô hình về chung sức xây dựng nông thôn mới cùng các nhóm hình khác mỗi nhóm có từ 6 đến 14 mô hình. Các mô hình làm theo của các địa phương, đơn vị trong toàn huyện đã huy động được trên 27 tỷ đồng, trên 25.700 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây nhà tình thương và các hoạt động chăm lo an sinh xã hội như: khuyến học, khuyến tài, nhân đạo từ thiện, chăm lo gia đình chính sách. Riêng mô hình “phụng dưỡng gia đình chính sách”, đã vận động trên 45 triệu đồng mỗi tháng để phụng dưỡng thường xuyên 82 gia đình chính sách, người có công; mô hình “heo đất khuyến học” tổ chức khui 10.468 heo đất khuyến học, thu được trên 7,8 tỷ đồng để chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện..., việc thực hiện các mô hình làm theo trên địa bàn huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, thông qua đó đã có những tác động trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan; công tác cải cách hành chính, thái độ phục vụ nhân dân tiếp tục có nhiều tiến bộ… qua đó góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Qua triển khai thực hiện 07 nội dung nêu gương theo Quy định số 101 cho thấy đa số cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở cơ bản thể hiện được tính gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện bản thân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gương mẫu trong việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luôn thể hiện ý thức trách nhiệm trong công việc; không ngừng học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đồng chí cấp ủy viên từ huyện đến cơ sở đều tích cực hướng về địa bàn dân cư bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực như tham dự sinh hoạt đầu tuần, tham gia các đợt dân vận khéo, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu... cùng với các chi bộ ấp, khu phố, sâu sát với địa bàn dân cư, với công việc để kịp thời tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn. Đối với việc đăng ký rèn luyện khắc phục những tồn tại, hạn chế và phấn đấu nêu gương của cá nhân thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các bản đăng ký rèn luyện nêu gương của cá nhân đều được tập thể các chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt tiến hành thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến trước khi hoàn chỉnh, vì vậy hầu hết nội dung các bản đăng ký đều sát với chức năng nhiệm vụ của đảng viên và gắn với những tồn tại, hạn chế mà đảng viên đăng ký rèn luyện, phấn đấu. Năm 2017, có 4.409/4.445 đồng chí đăng ký trách nhiệm nêu gương, đạt tỷ lệ 99,2% (36 đồng chí chưa đánh giá trách nhiệm nêu gương do mới kết nạp dưới 6 tháng; chuyển sinh hoạt tạm). Kết quả, có 612 đồng chí được đánh giá là tấm gương xuất sắc, tiêu biểu (đạt tỷ lệ 13,9%); 3.676 đồng chí được đánh giá là tấm gương tốt (đạt tỷ lệ 83,4%); 90 đồng chí được đánh giá là thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu (đạt tỷ lệ 2%) và 33 đồng chí không gương mẫu (đạt tỷ lệ 0,7%)[2]. Qua thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị và của mỗi cá nhân, cho thấy đa số cán bộ, đảng viên đã thể hiện được vai trò, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, những kết quả đạt được trong rèn luyện nêu gương đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong năm 2017

chi hoi truong phu nu ap 4 xa Xuan Hung MaRyYah tang gao cho hoi vien ngheo.BMPLEa98735e01c9f4ad.BMP 

những con đường hình thành từ ý Đảng lòng dân.BMP

Nhìn chung, qua 02 năm triển khai thực hiện, Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 34-KL/TU được các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và các đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, các cấp ủy đảng đã xây dựng các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo việc thực hiện kịp thời, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện, việc chỉ đạo luôn gắn với hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đồng thời bổ sung những giải pháp cụ thể gắn với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện các mô hình làm theo”, các giải pháp thực hiện nêu gương được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu … đã đạt được những kết quả phấn khởi. Việc phát hiện, giới thiệu và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng hơn. Từ đó đã có nhiều môn hình hay, cách làm hiệu quả…

                                                                                             Ngọc Hoàng


MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​