Một số nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cần thực hiện trong thời gian tới

 

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các nội dung “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trách nhiệm nêu gương năm 2018 đối với 20 tổ chức cơ sở đảng (gồm đảng bộ 15 xã, thị trấn và 05 chi bộ trường THPT trên địa bàn huyện). Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể huyện cần tập trung thực hiện tốt 07 nhiệm vụ, gồm:

1- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4, Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 109-QĐ/TW, Quyết định số 1142-QĐ/TU, Quyết định số 2774-QĐ/HU đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. Qua triển khai phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, với tinh thần tích cực, tự giác cao trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2- Tập trung và nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhất là việc chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, kết quả khai thác, sử dụng Tủ sách Bác Hồ, công tác tuyên dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến…

3- Quan tâm hơn nữa đến công tác triển khai học tập, nghiên cứu đổi mới các hình thức tuyên truyền, học tập phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh và trên các tờ tin của Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn về các mẫu chuyện, các gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4- Tiếp tục chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá, nâng chất và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua thực tiễn đã đạt được những kết quả tốt. Đồng thời, chú trọng xây dựng các mô hình mới theo Hướng dẫn số 14-HD/TG ngày 14/7/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về xây dựng mô hình “làm theo” hướng vào thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình mới hướng đến việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; hướng vào công tác xây dựng Đảng, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mô hình về thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Chỉ đạo việc xây dựng các tiêu chí cụ thể cho từng mô hình theo phương châm “ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện”. Đồng thời, quan tâm đúng mức đến công tác tuyên dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong thực hiện trách nhiệm nêu gương, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

5- Tiếp tục phát huy vai trò tự giác, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự lan tỏa và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở.

6- Nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nhất là Hướng dẫn số 10-HD/TG, để thực hiện đúng quy trình, có hiệu quả việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ định kỳ. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu trên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

7- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”; đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1142-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy, Quyết định số 2774-QĐ/HU của BTV Huyện ủy.

Hưng - BTGHU​

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​