Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 21/12/2018 Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã bàn hành Hướng dẫn số 3932/HD-SXD ngày 14/12/2018 của Sở Xây dựng về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hướng dẫn số 3932/HD-SXD ngày 14/12/2018 của Sở Xây dựng về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hiệu lực kể từ ngày 14/12/2018 và thay thế Hướng dẫn số 1040/HD-SXD ngày 30/7/2010 của Sở Xây dựng về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Hướng dẫn số 255/HD-SXD ngày 31/01/2013 của Sở Xây dựng về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 bsn tin.jpg
Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã bàn hành Hướng dẫn số 3932/HD-SXD ngày 14/12/2018 của Sở Xây dựng về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hướng dẫn số 3932/HD-SXD ngày 14/12/2018 của Sở Xây dựng về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được đăng tải trên trang Web của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và trang Wed của huyện Xuân Lộc.

                                                                                                                                                                                               Trần Đình T​hụ​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​