UBND tỉnh Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

 

Ngày 19/02/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thánh lập Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất các đơn vị: Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật, người tâm thần; Trung tâm Bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa; Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật; Nhà nuôi dưỡng cha mẹ liệt sỹ.

 

 stphc.jpg

Cơ sở bảo trợ xã hội Cô nhi Thiên Bình

 

Việc sáp nhập các Trung tâm có cùng chức năng, quản lý chung các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, chăm sóc đối tượng được tốt hơn. Bên cạnh đó, việc sáp nhập với mục đích giảm dần đầu mối các bộ phận phục vụ hỗ trợ, hành chính nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực biên chế được giao.

Việc sáp nhập các Trung tâm thành Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai trực thuộc Sở Lao động – TBXH nhằm đảm bảo phát triển bền vững, đáp ứng được lợi ích cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Tỉnh cũng như phù hợp với chủ trương của đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy, biên chế, góp phần đổi mới công tác hành chính, nâng cao chất lượng quản lý, đồng thời thực hiện phát triển công tác xã hội theo hướng toàn diện, chuyên nghiệp góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Phan Thị Hoàng Công

Phòng Tư pháp huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​