UBND tỉnh ban hành Biều mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã

 

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc ban hành hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã.

Việc ban hành quyết định trên có vai trò hết sức quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn hế thống chỉ tiêu thống kê tỉnh theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Đối tượng thực hiện thống kê các biễu mẫu nói trên là các Phòng, ban, cơ quan chuyên môn, đơn vị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai.

Đơn vị nhận báo cáo là Chi cục Thống kê.

Báo cáo thống kê được gửi dưới 2 hình thức: Bằng văn bản và Bằng tệp dữ liệu báo cáo. Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu.


Đính kèm: ​2190ubndkt104.pdfPhan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​