Xã Xuân Hiệp thực hiện Phong trào xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu

 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND huyện Xuân Lộc về việc phát động và thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu( GĐKM-TNDKM) trên địa bàn huyện. Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2018, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Xuân Hiệp xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào xây dựng gia đình kiểu mẫu tổ nhân dân kiểu mẫu năm 2019 trên địa bàn xã Xuân Hiệp, với các nội dung, phương pháp làm hiệu quả hơn.

Theo báo cáo kết quả đạt được trong năm 2018, UBND xã luôn bám sát Căn cứ Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Xuân Lộc về việc ban hành bảng tiêu chí và thang điểm  thực hiện phong trào thi đua xây dựng GĐKM-TNDKM, hướng dẫn số 85/HD-UBND ngày 18/4/2018 của UBND huyện Xuân Lộc về hướng dẫn quy trình đăng ký và đánh giá thực hiện phong trào thi đua xây dựng GĐKM, TNDKM trên địa bàn huyện. Do đây là phong trào mới, lại là năm đầu tiên thực hiện nên trong quá trình thực hiện vẫn còn bỡ ngỡ, còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Tuy vậy, với sự nổ lực của người dân, chính quyền năm 2018 có 02 gia đình kiểu mẫu và 01 tổ nhân dân kiểu mẫu được UBND huyện Xuân Lộc tuyên dương, khen thưởng. Từ những thành quả đó kết hợp bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực hiện để địa phương có những định hướng mới phù hợp với điều kiện thực tế.

dasdsdsd.jpgdasdsdsds.jpg

Ảnh: Lãnh đạo UBND huyện Xuân Lộc kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng GĐKM-TNDKM


Trong năm 2019, UBND xã không thực hiện tràn lan mà tập lựa chọn thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để nhân rộng.Tập trung tuyên truyền làm thay đổi căn bản tư duy, nhận thức của người dân về tư tưởng trông chờ ỷ lại, các phong tục tập quán lạc hậu về sản xuất, đời sống sinh hoạt, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, có lối sống hợp vệ sinh góp phần xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới ở các khu dân cư. Động viên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của mỗi người dân trong việc chung tay thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng gia đình kiểu mẫu, các chỉ tiêu xây dựng tổ nhân dân kiểu mẫu

Chú trọng về nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng và thiết thực được thường xuyên đổi mới, cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống thông tin, truyền thông trong việc tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đối thoại để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, khai thác tốt các trang mạng xã hội để tuyên truyền có hiệu quả về xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu đến các tầng lớp nhân dân.

 

 dasdsdsdsư.jpgdasdsdsdsưy.jpg

Ảnh: Hoạt động triển khai thực hiện Phong trảo của UBND xã


Nội dung tuyên truyền

Tiếp tục tổ chức họp dân tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua, chung tay chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu để giữ vững và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã, đặc biệt là những tiêu chí sáng- xanh-sạch- đẹp; Bảo hiểm y tế, nội dung tuyên truyền về tiêu chí của gia đình kiểu mẫu và tổ nhân dân kiểu mẫu, như sau:

Về gia đình kiểu mẫu

- Xây dựng gia đình văn hóa, vì gia đình văn hóa là cốt lõi của xây dựng gia đình kiểu mẫu, do đó mỗi hộ gia đình phải đạt 03 tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa( - Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; - Tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương và quy ước, hương ước của cộng đồng; - Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả). Tổng điểm đạt Gia đình văn hóa từ 90 điểm trở lên.

- Xây dựng gia đình kiểu mẫu. Tuyên truyền cho người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện gia đình văn hóa, xây dựng đạt danh hiệu gia đình văn hóa là nền tảng để xây dựng gia đình kiểu mẫu. Khi thực hiện xây dựng gia đình kiểu mẫu hộ gia đình phải tham gia tích cực vào việc xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương gồm 06 tiêu chí: “Sáng- xanh- sạch- đẹp- an toàn- Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Mỗi gia đình thực hiện đảm bảo 6 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó yêu cầu chỉ tiêu tất cả các thành viên phải tham gia Bảo hiểm y tế toan dân.

Về tổ nhân dân kiểu mẫu

- Trên 90% hộ gia đình trong tổ được công nhận “gia đình kiểu mẫu”, tổ nhân dân không để xảy ra vi phạm về an ninh trật tự, ma túy, mại dâm, cờ bạc.

- 100% nhân khẩu trong tổ tham gia Bảo hiểm y tế; 100% hộ gia đình có đăng ký thu gom rác thải, 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch.

Hình thức tuyên truyền

- Tăng cường Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

-Tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, phát tờ rơi xây dựng gia đình kiểu mẫu- tổ nhân dân kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tuyên truyền thông qua các hội nghị của tổ chức Đảng, Chính quyền; các cuộc họp khu dân cư, buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; các buổi tập huấn cho các đối tượng về xây dựng nông thôn mới

Tuyên truyền thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Phát động thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phối hợp với các trường học thực hiện tuyên truyền, lồng ghép với thực hiện Phong trào xây dựng nông thôn mới trong trường học gửi thông điệp cho học sinh chuyển đến phụ huynh học sinh kết hợp với nhà trường và chính quyền địa phương thực hiện.

Định kỳ hàng tháng tổ chức tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt định kỳ của Ban nhân dân ấp với tổ nhân dân tại Nhà văn hóa ấp hoặc tổ chức tại UBND xã, Trung tâm Văn hóa thể thao- học tập cộng đồng xã.

Những dân cư ở xa trung tâm xã có thể tổ chức tuyên truyền ngay tại tổ nhân dân cấp phát tài liệu quyên truyền để thuận lợi cho người dân tiếp cận chủ trương chính sách.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có phân công, phân nhiệm cho từng cán bộ, công chức, từng bộ phận chuyên môn phối hợp thực hiện có hiệu quả nội dung phong trào năm 2019, từ đó nhân rộng và phát triển trong những năm tiếp theo.


Xuân Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​