Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội xã Xuân Hiệp 6 tháng đầu năm 2019

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 28/12/2018  của HĐND xã Xuân Hiệp khóa V- kỳ họp thứ 09 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh xã Xuân Hiệp năm 2019. Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND xã Xuân Hiệp về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND xã đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội để đạt các chỉ tiêu giao đầu năm. Theo đánh giá, các chỉ tiêu cơ bản đạt từ 50% trở lên.

- Giá trị sản xuất xã hội trên địa bàn xã (GSS 2010) 6 tháng đầu năm đạt 1.207.429,90 triệu đồng - đạt 50,78% KH, tăng 6,14% so với cùng kỳ năm 2018.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 812.272,50 triệu đồng – đạt 60,28%KH, tăng 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2018.

- Tổng thu ngân sách xã trong 6 tháng đầu năm xã đạt 425,3/670 triệu đồng, đạt 63,48%KH, giảm 9,54% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng chi thường xuyên thực hiện là 3.635/7.077 triệu đồng, chiếm 51,36%KH năm, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2018.

- Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đạt 86.699,72 triệu đồng, đạt 50,54% KH, tăng 7,26% so với cùng kỳ năm 2018.

- Duy trì tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

- Giữ vững tỷ lệ hộ dùng điện đạt 100%.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi thể thấp còi 10,93% (145/1327); Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 02 tuổi 1,19%; Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng 07 loại vắc xin đạt 47% (141/300).

- Giữ vững 100% tỷ lệ trẻ trong độ tuổi vào mẫu giáo, 78,71% (117/202) trẻ trong độ tuổi vào nhà trẻ.

- Giữ vững phổ cập các cấp học đạt 100%

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,14%, giới thiệu việc làm cho 276 lao động, đạt 50,18%KH.

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87,56%.

- Kết qua vận động các quỹ:

- Giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

- Giao quân đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.

Để đạt được những chỉ tiêu đó có sự lãnh chỉ đạo tập trung của Đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UUBND xã cùng với sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng của UBMTTQ VN và các ban, ngành, đoàn thể xã, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công chức, hỗ trợ nhiệt tình của Ban Nhân dân ấp, Tổ Nhân dân và sự cố gắng, đồng thuận của toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội được duy trì phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trên cơ sở đó UBND xã tiếp tục đề ra những giải pháp thực hiện tốt và đạt các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm 2019.

Xuân Hiệp​

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​