Triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

 

Ngày 27/6/2019 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND, về tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc để triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

cdx.jpgcdx1.jpg

Quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị; doanh nghiệp thực hiện đúng theo nội dung cơ bản của Nghị định 149/2018/NĐ-CP, như chi tiết dưới đây:

1. Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc:

 1. Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch.

2. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động.

3. Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

2. Nội dung người sử dụng lao động phải công khai:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh.

2. Nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

3. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia.

4. Nghị quyết Hội nghị người lao động.

5. Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có).

6. Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

 7. Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

3. Việc tổ chức Hội nghị người lao động:

1. Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở tổ chức thực hiện. Hội nghị người lao động được tổ chức ít nhất một năm một lần.

2. Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu.

3. Nội dung hội nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật lao động.

4. Hình thức tổ chức hội nghị, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm,   quy trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện và hình thức phổ biến kết quả hội nghị người lao động thực hiện theo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp.

4. Trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc:

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để đảm bảo thực hiện các quy định tại nghị định này.

2. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải có sự tham gia ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và được phổ biến công khai đến người lao động trước khi thực hiện.


Kiều Hợi- Văn phòng HĐND và UBND huyện

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​