Không thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã

 

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 1277/QĐ-BTP ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp thị có 09 vị trí công tác phải thực hiện định lỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp.

hjghgj.jpg 

Cụ thể, có 05 vị trí công tác trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc tẩm quyền của Sở Tư pháp, 01 vị trí công  tác trong lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền của Phòng Tư pháp cấp huyện, 01 vị trí công tác thuộc Chi cục thi hành án dân sự, 02 vị trí thuộc thẩm quyền Bộ Tư pháp. Như vậy chức danh công chức Tư pháp hộ tịch không nằm trong danh mục 09 vị trí công tác phải thực iện chuyển đổi như đã nêu trên.

 

Phan Thị Hoàng Công - Phòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​