Huyện Xuân Lộc tổ chức tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)

 

Ngày 01/8/2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019), nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích        

   Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, khẳng định ý chí và quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

   Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc Việt Nam thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

   Tạo không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân;  đồng thời cổ vũ cán bộ, nhân dân ra sức thi đua, lập thành tích hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

          2. Nội dung tuyên truyền

- Khẳng định ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

- Nêu bật những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 74 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó nhấn mạnh thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước. Tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong thời kỳ đổi mới trên cơ sở kế thừa bài học lớn của Cách mạng Tháng Tám để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

- Chú trọng tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Tuyên truyền những nội dung về phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

  - Tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          - Thời gian treo cờ tuyên truyền từ ngày 15/8/2019 đến ngày 06/9/2019.

          Khẩu hiệu tuyên truyền

+ Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)

+ Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt

+ Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

+ Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

+ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm

+ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

+ Đảng bộ, quân và dân huyện Xuân Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
                                                Kiều Hợi – Văn phòng HĐND và UBND huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​