Suối Cao - Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

 

Sáng ngày 09/8/2019, tại Hội trường UBND xã Suối Cao, Đảng ủy xã đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho hơn 150 cán bộ, giáo viên, công nhân viên 3 trường trên địa bàn xã.

 

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TG ngày 17/7/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về  việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2019. Đảng ủy xã Suối Cao đã xây dựng Kế hoạch số 154-KH/ĐU ngày 22/7/2019 và tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên 03 trường trên địa bàn xã gồm: Trường Mầm Non Suối Cao, Trường tiểu học Lam Sơn và Trường THCS Suối Cao.

sfsdfsdfs.jpg

Hình ảnh Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2019. Ảnh: Hiền Nguyễn

 

Hội nghị đã triển khai các nội dung chuyên đề về:

1. Thông tin những nội dung cơ bản trong một số Nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp Hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XII) của Đảng, cụ thể: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

2. Tình hình quốc tế, trong nước và của tỉnh, huyện, xã nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019.

3. Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Triển khai Nghị quyết số 07-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VI) về lãnh đạo thực hiện Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018-2025.

 Qua Hội nghị nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong hệ thống giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã nắm được những nội dung cơ bản, những nghị quyết, chỉ thị, quy định và những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của huyện, của xã nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị về tình hình và những yêu cầu hiện nay của đất nước, của địa phương và đơn vị. Trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.


Hiền Nguyễn - Phó ban Tuyên giáo xã

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​