Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Xuân Chung do ảnh hưởng dự án Nút giao thông tại ngã 3 Bưu điện huyện Xuân Lộc

 

Ngày 23/10/2019, ông Phạm Xuân Chung, địa chỉ thường trú tại số nhà 120/2 khu phố 5, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có đơn khiếu nại ghi Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Xuân Lộc về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Xuân Chung và bà Mai Thị Tuyết Linh, bị ảnh hưởng dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1, tại thị trấn Gia Ray và xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc (sau đây gọi tắt là Quyết định số 3555). Lý do: Giá bồi thường về đất trồng cây lâu năm với mức 876.000 đồng/m2 tại Bảng tính giá trị bồi thường, hỗ trợ kèm theo Quyết định số 3555 là thấp so với giá thị trường. Ông Phạm Xuân Chung và bà Mai Thị Tuyết Linh yêu cầu UBND huyện bồi thường với mức giá 12.954.000.000 đồng/m2; yêu cầu UBND huyện thay thế việc hỗ trợ di dời bồn nước bằng việc bồi thường cho gia đình ông với số tiền 5.000.000 đồng; bồi thường sân nhựa nóng bị ảnh hưởng tại thửa đất số 15, tờ bản đồ địa chính số 08, xã Xuân Hiệp với mức giá 809.000 đồng/m2.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại, kết quả làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thể hiện:

- Về đất: Ông Phạm Xuân Chung và bà Mai Thị Tuyết Linh sử dụng diện tích 432 m2  thuộc thửa đất số 211, tờ bản đồ số 02 cũ (nay là thửa đất số 4, tờ 08), xã Xuân Hiệp, được UBND huyện cấp Giấy CNQSD đất số BB 198541 ký ngày 10/5/2010, trong đó có 30 m2 đất ở nông thôn và 402 m2 đất trồng cây lâu năm đã và một phần thửa đất số 15, tờ bản đồ 08, xã Xuân Hiệp đã được Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh cấp Giấy CNQSD đất số CA 159116 ký ngày 09/5/2015 (đồng sở hữu quyền sử dụng đất cùng với các ông (bà): Phạm Thị Thanh Thúy, Phạm Xuân Hảo, Phạm Thị Nhạn, Phạm Đình Đoan, Phạm Thị Minh Thu).

Thực hiện dự án nút giao thông, ông Phạm Xuân Chung và bà Mai Thị Tuyết Linh nằm trong danh sách hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-UBND ngày 21/02/2019 của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung và hủy bỏ một phần nội dung thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Nút giao thông.

Sau khi thực hiện việc kiểm đếm về đất đai, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và tính toán bồi thường, hỗ trợ cho ông Phạm Xuân Chung và bà Mai Thị Tuyết Linh. Ngày 15/10/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3469/QĐ-UBND về việc thu hồi đất thực hiện dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1, tại xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, theo đó ông Phạm Xuân Chung và bà Mai Thị Tuyết Linh thu hồi 597,5m2 đất thuộc một phần thửa đất số 4 và thửa tạm 4A, tờ bản đồ số 08, xã Xuân Hiệp.

Cùng ngày 15/10/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3454/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A (ngã ba Bưu điện), huyện Xuân Lộc (đợt 2).

Ngày 18/10/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3555/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho ông Phạm Xuân Chung và bà Mai Thị Tuyết Linh, bị ảnh hưởng dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1, tại thị trấn Gia Ray và xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Qua rà soát hồ sơ thể hiện: Tại các giấy xác nhận của UBND xã Xuân Hiệp như: Giấy xác nhận việc sản xuất nông nghiệp ngày 20/4/2018 thể hiện ông Phạm Xuân Chung và bà Mai Thị Tuyết Linh là hộ gia đình có đất nông nghiệp nằm trong ranh giới dự án Nút giao thông; Giấy xác nhận nguồn gốc đất, nhà, vật kiến trúc và hộ được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư lập ngày 30/3/2019 và ngày 24/9/2019 xác định: Diện tích đất ông Phạm Xuân Chung và bà Mai Thị Tuyết Linh sử dụng ổn định, không tranh chấp; Giấy xác nhận hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm lập ngày 20/4/2018 xác định: ông Phạm Xuân Chung và bà Mai Thị Tuyết Linh trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Tại Bảng tổng hợp thông tin về bồi thường, hỗ trợ dự án Nút giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A (ngã ba Bưu điện), huyện Xuân Lộc (đợt 2) thể hiện diện tích thu hồi của ông Phạm Xuân Chung và bà Mai Thị Tuyết Linh là 597,5 m2 đất nông nghiệp.

Căn cứ Điểm 2 Mục II Thông báo số 204/TB-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nút giao Dầu Giây tại huyện Thống Nhất và nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A qua huyện Xuân Lộc (gọi tắt là Thông báo 204): “chấp thuận cho UBND huyện Xuân Lộc thực hiện bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc hành lang an toàn giao thông 7m, Nút giao đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A qua huyện Xuân Lộc do trước đây chưa thu hồi, bồi thường về đất cho dân; ranh giới thu hồi được tính theo thực tế sử dụng của các hộ dân và đúng quy định”; Văn bản số 949/TNMT ngày 03/6/2019 của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về thẩm tra nguồn gốc đất dự án xây dựng nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A, Hội đồng bồi thường dự án xác định: Vị trí đất của ông Phạm Xuân Chung và bà Mai Thị Tuyết Linh thuộc vị trí 01, tại xã Xuân Hiệp; Căn cứ Tiết 3.2.1 Điểm 3.2 (xã Xuân Hiệp) Mục III (Đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm) Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A (ngã ba bưu điện), huyện Xuân Lộc (gọi tắt là Quyết định số 1145) thì diện tích 597,5 m2 đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 của ông Phạm Xuân Chung và bà Mai Thị Tuyết Linh được bồi thường với mức giá là 876.000 đồng/m2.

Do đó, UBND huyện đã áp giá bồi thường về đất đối với diện tích 597,5 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc một phần thửa đất số 4 và thửa tạm 4A, tờ bản đồ địa chính số 8, xã Xuân Hiệp với mức giá 876.000đồng/m2, tổng số tiền bồi thường về đất là 523.410.000 đồng.

- Bồi thường vật kiến trúc: Theo Biên bản kiểm đếm về đất đai, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liến với đất được lập vào ngày 09/3/2019 thể hiện: Trên thửa đất số 04, tờ bản đồ địa chính số 8, xã Xuân Hiệp thì ông Phạm Xuân Chung và bà Mai Thị Tuyết Linh có ảnh hưởng 01 cái bồn nhựa 2000 lít; tại thửa đất số 15, tờ bản đồ địa chính số 8, xã Xuân Hiệp thì có ảnh hưởng sân nhựa nóng với diện tích 27,69 m2.

+ Căn cứ quy định tại Mục số 30 Phụ lục 1 của Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, UBND huyện đã lập hồ sơ để hỗ trợ di dời bồn nước với giá 288.000 đồng/cái theo quy định.

Tuy nhiên, để thực hiện dự án, hộ Phạm Xuân Chung bị thu hồi diện tích 597,5 m2/779,3 m2 thuộc một phần thửa đất số 4, tờ bản đồ địa chính số 08, xã Xuân Hiệp (diện tích thực tế thửa đất còn lại sau thu hồi là 181,8 m2 nằm trong quy hoạch đất công viên cây xanh). Ông Phạm Xuân Chung cho rằng gia đình ông bị thu hồi gần như hết đất, nhà trên đất đã bị giải tỏa nên việc hỗ trợ di dời bồn nước của UBND huyện là không hợp lý, sau khi tháo dỡ ông không còn nhà, đất để sử dụng lại. Vì vậy, ông Phạm Xuân Chung yêu cầu UBND huyện xem xét bồi thường luôn bồn nước cho gia đình ông với giá 5.000.000 đồng. Căn cứ theo tình trạng thực tế của hộ ông Phạm Xuân Chung khi thực hiện việc bồi thường, giải tỏa mặt bằng và quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 (bồi thường vật kiến trúc, cây trồng) Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: “Đối với tài sản, vật kiến trúc là tài sản phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình cá nhân khi giải tỏa có thể di dời được nhưng không tái sử dụng lại được nơi tái định cư, UBND huyện được duyệt giá bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 80.000.000 đồng” thì việc bồi thường bồn nước của ông Phạm Xuân Chung là có cơ sở để xem xét giải quyết.

+ Ngoài ra, ông Phạm Xuân Chung còn bị ảnh hưởng sân nhựa nóng có diện tích 27,69 m2 tại thửa đất số 15 tờ bản đồ số 08 xã Xuân Hiệp (Cùng đồng sở hữu quyền sử dụng đất với 05 người khác) và được bồi thường với đơn giá là 136.000đồng/m2 (bằng giá nền xi măng đá dăm 10 cm). Qua rà soát nhận thấy:

Sân nhựa nóng không được quy định tại Phụ lục 1 (Bảng giá bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc) ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ khoản 2 Điều 2 (Trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này) Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai) thì việc xử lý giá bồi thường, hỗ trợ đối với vật kiến trúc không có trong danh mục tại Phụ lục I như sau: “… Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện tính toán mức giá bồi thường, hỗ trợ (hoặc bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời) cho từng tài sản cụ thể, gửi Sở Tài chính để chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định giá bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản….”

Đồng thời, nhận thấy vật liệu của sân bê tông dày 10cm với sân nhựa nóng là khác nhau nhưng cùng được áp giá bồi thường như nhau (136.000đồng/m2) là chưa phù hợp.

Kết quả đối thoại:

Trên cơ sở kết quả xác minh, kiểm tra, UBND huyện đã tổ chức đối thoại với ông Phạm Xuân Chung, với kết quả: Ông Phạm Xuân Chung thống nhất với kết quả xác minh khiếu nại liên quan đến nội dung bồi thường về bồn nhựa 2000 lít và sân nhựa nóng. Tuy nhiên, đối với kết quả xác minh khiếu nại liên quan đến việc áp giá bồi thường về đất, ông Phạm Xuân Chung không đồng ý và tiếp tục khiếu nại.

Kết luận:

Từ kết quả kiểm tra, xác minh và đối thoại nêu trên; Chủ tịch UBND huyện đã kết luận:

Việc áp giá bồi thường về đất cho hộ ông Phạm Xuân Chung đã được UBND huyện thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai. Do đó, nội dung khiếu nại này là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Đối với 02 nội dung khiếu nại liên quan đến việc bồi thường bồn nhựa 2000 lít và sân nhựa nóng là có cơ sở xem xét, giải quyết.

Do đó, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu với nội dung:

- Bác nội dung khiếu nại giá bồi thường về đất ghi trong đơn đề ngày 23/10/2019 của ông Phạm Xuân Chung vì không có cơ sở xem xét, giải quyết.

- Công nhận nội dung khiếu nại của ông Phạm Xuân Chung liên quan đến việc bồi thường về bồn nhựa 2000 lít và sân nhựa nóng là có cơ sở xem xét, giải quyết.

Giao Hội đồng bồi thường dự án huyện căn cứ thực tế, quy định của pháp luật lập hồ sơ bồi thường cho hộ ông Phạm Xuân Chung liên quan đến bồn nhựa 2000 lít và sân nhựa nóng.


Lê Thị Thu Oanh

Thanh tra huyện 

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​