Ban Quản lý dự án huyện thông báo tuyển dụng viên chức đợt 01 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

          Căn cứ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của UBND huyện Xuân Lộc về việc ban hành quy định quản lý và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Xuân Lộc;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án huyện được quy định tại Quyết định số 2697/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 của UBND huyện về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc;

Thực hiện Công văn số 1451/UBND-NC ngày 06/3/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Ban Quản lý dự án huyện (Kế hoạch số 04/KH-QLDA ngày 25/02/2020); Ban Quản lý dự án huyện thông báo tuyển dụng viên chức đợt 01 năm 2020 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện dự tuyển:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi đến dưới 40 tuổi đối với nữ và dưới 45 tuổi đối với nam;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ (Giấy khám sức khỏe từ bệnh viện huyện, quận hoặc tương đương trở lên);

- Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

b) Không nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức những trường hợp sau:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

c) Đối tượng thuộc diện ưu tiên trong xét tuyển viên chức: Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của chính phủ quy định (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị đinh số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), quy định đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển công chức:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7.5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2.5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2.

- Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Nhu cầu tuyển dụng:

Số thứ tự

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp

Trình độ

Số lượng cần tuyển

Hạng

Mã số

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Kỹ thuật giao thông

Chuyên viên

01.003

Xây dựng cầu đường

2/6 (tương đương B)

Cơ bản (tương đương A)

02

2

Kế toán

Kế toán viên

06.031

Kế toán

2/6 (tương đương B)

Cơ bản (tương đương A)

01

II. HÌNH THỨC VÀ CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Theo hình thức xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng viên chức:

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 29/NĐ/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định nội dung và hình thức xét tuyển viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), thì xét tuyển viên chức được thức hiện 02 vòng như sau:

a)     Vòng 1

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

b)    Vòng 2

- Thi viết để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm thi thực hành được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian làm bài 90 phút.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển:

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), quy định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn ko xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Công nhận kết quả trúng tuyển, kiểm tra hồ sơ theo Phiếu đăng ký dự tuyển, ra quyết định tuyển dụng

Căn cứ kết quả, Hội đồng tuyển dụng gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Sau khi nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và ký hợp đồng làm việc.

Thành phần hồ sơ như sau:

+ Hồ sơ được đựng trong phong bì cỡ 24cm x 34cm (theo mẫu quy định);

+ Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6) theo mẫu 2a, có xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác.

+ Bản sao giấy khai sinh (có thể thay bằng chứng minh nhân dân);

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với ngạch dự tuyển: Bằng tốt nghiệp THPT, Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, bảng điểm; các chứng chỉ (tin học, ngoại ngữ,…), phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp (có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

+ Bản sao các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có);

+ Bản sao hộ khẩu gia đình (có chứng thực);

+ Quyết định thôi việc hay chấm dứt hợp đồng của cơ quan đơn vị cũ (nếu trước đây đã công tác ở đơn vị khác) có thể bổ sung sau khi trúng tuyển;

+ Khi nộp hồ sơ dự tuyển thí sinh phải đem theo bản chính văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phù hợp với vị trí dự tuyển để đối chứng với bản sao.

* Đối với ứng viên là viên chức có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH trong các đơn vị sự nghiệp công lập, bổ sung các hồ sơ như sau:

+ Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc;

+ Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ khai quá trình đóng BHXH có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;

+ Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Lưu ý: Sinh viên ra trường các khóa trước, làm đơn gửi chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận rõ trong thời gian chưa nhận công tác không vi phạm pháp luật.

III.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Thí sinh đăng ký dự tuyển tải Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Thông báo này (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai và của UBND huyện Xuân Lộc), điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký dự tuyển.

1. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong ngày, giờ hành chính từ ngày 19/3/2020 đến ngày 06/5/2020.

2. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (kèm 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ) tại trụ sở Ban Quản lý dự án huyện; địa chỉ: số 420, đường Trần Phú, khu 3, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

- Việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có giấy biên nhận, được ký nhận của thí sinh và người tiếp nhận.

- Đối với thí sinh gửi phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính, cần có xác nhận của dịch vụ bưu chính về nơi nhận theo quy định.

3. Lệ phí dự tuyển

Lệ phí xét tuyển áp dụng theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thi, chế độ thi, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Sau khi tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thí sinh, cụ thể:

+ Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh;

+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh;

+ Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/ thí sinh.

4. Thời gian tổ chức tuyển dụng: Hội đồng xét tuyển sẽ gửi thông báo đến từng thí sinh.

5. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển: Được niêm yết công khai tại Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc và thông báo trên trang điện tử của UBND huyện Xuân Lộc kể từ ngày 15/5/2020.

6. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc.

7. Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 02513.742.485 gặp bà Trần Thị Tuyết Mai - Nhân viên Ban Quản lý dự án huyện trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết.

Lưu ý:

- Thông báo này được được niêm yết công khai tại trụ sở Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai qua địa chỉ http://snv.dongnai.gov.vn và huyện Xuân Lộc qua địa chỉ http://xuanloc.dongnai.gov.vn.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 để người dự tuyển biết, thực hiện./.

Đính kèm: Phieu-dang-ky-du-tuyen.pdf

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​