Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc

Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc 

Đính kèm:

BCTomTat_XuanLoc2030_21_9_2020_niemyet.pdf

ch01_a3.pdf

ch02_a4.pdf

ch03_a3.pdf

ch04_a3.pdf

PL1_HUY.pdf

PL2_hoanthanh.pdf

PL3_danhmuc2030.pdf

PL4_dm_dieuchinh_quymovitri.pdf 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​