Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xuân Lộc

​Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xuân Lộc

2241tbubnd-09121.jpg

2241tbubnd-09122.jpg

Đính kèm: 

Phiếu lấy ý kiến: 2241tbubnd-0912.pdf

                 
Bản đồ: bando2021_XuanLoc.pdf

Danh mục: danhmucKH2021.pdfLiên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​