Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông H. N. A, ngụ tại xã Xuân Hưng

 

Thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua huyện Xuân Lộc (sau đây gọi tắt là dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây), ông H. N. A bị ảnh hưởng bởi dự án. Ngày 28/5/2020, UBND huyện Xuân Lộc ban hành Quyết định số 2924/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho ông H. N. A, bị ảnh hưởng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua huyện Xuân Lộc (Sau đây gọi tắt là Quyết định 2924), theo đó bồi thường, hỗ trợ cho ông H. N. A với tổng số tiền là 1.170.795.438 đồng. Trong đó, bồi thường đối với diện tích 3.848,6 m2 đất rừng sản xuất có vị trí 4 với giá 146.000 đồng/m2; bồi thường 02 cái giếng khoan có đường kính Φ 160mm của ông Ánh với giá 720.000 đồng/m.

Ngày 05/6/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện công bố và trao Quyết định số 2924 cho ông H. N. A. Không đồng ý với nội dung tại Quyết định số 2924, ngày 08/6/2020, ông H. N. A có đơn khiếu nại gửi UBND huyện Xuân Lộc. Lý do:

Ông H. N. A không đồng ý việc UBND huyện bồi thường về đất vị trí 4 đối với diện tích 3.848,6 m2 đất thu hồi của ông với giá 146.000 đồng/m2 để thực hiện dự án. Ông A. yêu cầu UBND huyện xem xét bồi thường về đất vị trí 2 cho ông vì thửa đất của ông cách khu dân cư chỉ khoảng 02 km và bồi thường về đất với giá 438.000 đồng/m2 (gấp 3 lần giá 146.000 đồng/m2 vì thu hồi đất của gia đình ông vĩnh viễn).

Việc bồi thường đối với 02 cái giếng khoan Φ 160 mm của ông A. với giá 720.000 đồng/m là thấp. Ông A. cho rằng nếu gia đình ông khoan lại giếng chưa biết là có nước hay không. Do đó, ông A. yêu cầu UBND huyện bồi thường với giá 68.000.000 đồng/01 giếng khoan.

- Ngoài ra, ông H. N. A còn kiến nghị UBND huyện xem xét 02 nội dung sau:

Diện tích 40,9 m2 đất còn lại (phần diện tích có hình tam giác nằm phía cuối thửa đất bị thu hồi) không bị ảnh hưởng bởi dự án. Tuy nhiên, do diện tích nhỏ, gia đình ông không canh tác, sản xuất được. Do đó, ông A. kiến nghị UBND huyện xem xét thu hồi, bồi thường luôn phần diện tích này cho ông.

Đồng thời, ông A. bị thu hồi hơn 40% diện tích đất nông nghiệp để thực hiện dự án. Do đó, ông kiến nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ chính sách ổn định đời sống cho gia đình ông.

Kết quả xác minh:

Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc bồi thường cho ông H. N. A, thể hiện:

Ông H. N. A được Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp giấy CNQSD đất số CK 675930 ngày 18/6/2018 đối với diện tích 9.578,8 m2 thuộc thửa đất số 192, tờ bản đồ số 35, BĐĐC xã Xuân Hưng với mục đích là đất rừng sản xuất.

Thực hiện dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, ông H. N. A bị ảnh hưởng dự án. Ngày 08/11/2019, UBND huyện ban hành Thông báo số 765/TB-UBND thu hồi đất để thực hiện dự án cáo tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Căn cứ quy định pháp luật về đất đai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Xuân Hưng và cơ quan, đơn vị liên quan đã thực hiện việc kiểm đếm về đất đai, thống kê tài sản khác gắn liền với đất và tính toán bồi thường, hỗ trợ cho ông H. N. A.

Ngày 28/5/2020, UBND huyện ban hành các Quyết định số 2690/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (đợt 1.3), trong đó có trường hợp của ông H. N. A; Quyết định số 2722/QĐ-UBND về việc thu hồi đất thực hiện dự án Cao tốc Phan Thiết - Giầu Dây, theo đó thu hồi diện tích 3.848,6 m2 thuộc thửa đất số 192, tờ bản đồ số 35, BĐĐC xã Xuân Hưng với mục đích là đất rừng sản xuất; Quyết định số 2924 bồi thường, hỗ trợ cho ông H. N. A với tổng số tiền là 1.170.795.438 đồng. Trong đó, bồi thường đối với diện tích 3.848,6 m2 đất rừng sản xuất có vị trí 4 với giá 146.000 đồng/m2, tổng số tiền bồi thường hỗ trợ về đất là 561.895.600 đồng; bồi thường 02 cái giếng khoan có đường kính Φ 160 mm của ông A. với giá 720.000 đồng/m, tổng số tiền bồi thường về giếng là 28.166.400 đồng.

* Qua xác minh thực tế sử dụng đất, đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan thể hiện:

- Về đất:

Qua kiểm tra thực tế, ông H. N. A đang sử dụng diện tích 9.578,8 m2 thuộc thửa đất số 192, tờ bản đồ số 35, BĐĐC xã Xuân Hưng. Vị trí thửa đất thuộc đường hẻm của đoạn còn lại là đường đất của đường Xuân Hưng đi Xuân Tâm (Khi khảo sát thực tế thì đường Xuân Hưng - Xuân Tâm được đổ bê tông dài 1km (đến cây cầu bê tông), đoạn còn lại là đường đất chưa được nâng cấp). Bề rộng hẻm vào thửa đất 192 đo theo bản đồ địa chính và thực tế thì có đoạn rộng từ 4,5 -5 mét, có đoạn rộng hơn 05 mét. Từ vị trí thửa đất số 192 đến đường Quốc lộ 1A có độ dài khoảng 2,7 km; đến đường Xuân Hưng đi Xuân Tâm có độ dài khoảng 2km (xác định mốc là từ cầu bê tông ấp 3 đi đến thửa đất).

Theo Quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 - 2024 (ban hành kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đng Nai): tại khoản 3 Điều 3 (Giải thích từ ngữ) thì “hẻm là đường hoặc lối đi công cộng khác không có tên trong bảng giá đất kèm theo quy định này”; khoản 4 Điều 3 (Giải thích từ ngữ) thì “Các tuyến đường trong bảng giá đất được phân thành 2 nhóm là đường nhóm I và đường nhóm II quy định tại phụ lục XIII kèm theo Quy định này; các đường còn lại không có trong phụ lục XIII thì được xác định là nhóm các đường còn lại”; khoản 5 Điều 12 (Nguyên tắc xác định vị trí, áp dụng giá đất đối với các trường hợp cụ thể) thì “đối với những thửa đất mặt tiền hẻm có bề rộng khác nhau (chỗ rộng, chỗ hẹp) thì áp dụng theo chỗ hẹp nhất tính từ đường phố (hoặc đường giao thông chính) vào đến thửa đất cần xác định giá”.

 ewewew.jpg

Các ngành kiểm tra, xác minh thực địa

Căn cứ những quy định trên thì thửa đất số 192, tờ bản đồ số 35, BĐĐC xã Xuân Hưng mà ông H. N. A đang sử dụng giáp mặt tiền đường đất có bề rộng <5m và là đường đi không có tên trong bảng giá đất theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Căn cứ bản đồ thông tin về bảng giá đất (bản đồ số) thể hiện tên đường, tên đoạn và mức giá đất theo từng đoạn đường, tuyến đường thì thửa đất số 192, tờ bản đồ số 35, BĐĐC xã Xuân Hưng được xác định là vị trí 04 đường còn lại.

Tại điểm 4 (Đất rừng sản xuất (các đường còn lại)) mục B khoản 2  Điều 1 Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Quyết định số 886) thì đất rừng sản xuất vị trí 4 tại xã Xuân Hưng có mức giá là 146.000 đồng/m2.

Căn cứ quy định trên, UBND huyện Xuân Lộc đã áp giá bồi thường đối với diện tích 3.848,6 m2 đất rừng sản xuất, vị trí 4 (các đường còn lại) thuộc thửa đất số 192, tờ bản đồ số 35, BĐĐC xã Xuân Hưng cho ông H. N. A với mức là 146.000 đồng/m2.

- Về vật kiến trúc: Căn cứ Biên bản bản kiểm đếm về đất đai, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất lập ngày 19/12/2019 thể hiện: Vật kiến trúc của ông H. N. A bị ảnh hưởng là 02 cái giếng khoan, có đường kính Φ 160 mm với độ sâu lần lượt là 22,4 m và 26,5m; được khoan trên đất rừng sản xuất (theo mục đích đã được cấp Giấy CNQSD đất).

Theo Giấy xác nhận nguồn gốc đất, nhà, vật kiến trúc và hộ được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư do UBND xã Xuân Hưng xác nhận ngày 16/01/2020, thể hiện: “…trên đất có vật kiến trúc và công trình xây dựng năm 2015…, mục đích sử dụng đất là đất rừng sản xuất”; Biên bản làm việc vào ngày 20/7/2020 của UBND xã Xuân Hưng với bà N. T. P. cũng thể hiện: giếng khoan của ông A., bà P. được khoan khoảng từ năm 2014-2015.

Tại mục 3 (Ống nhựa, ống sắt từ Φ 114 mm trở lên) Phụ lục I (Bảng giá bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc) Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai) thì giếng khoan Φ 160mm của ông A. có đơn giá là 720.000 đồng/m.

Tại điểm b khoản 3 Điều 6 (Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất) Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai) quy định: Đối với nhà ở, vật kiến trúc xây dựng từ ngày 01/7/2004 đến trước thời điểm Nhà nước công bố Thông báo thu hồi đất và không bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai thì được bồi thường, hỗ trợ như sau: “….; Hỗ trợ 80% giá trị nhà ở, vật kiến trúc đối với trường hợp xây dựng trên đất khác”.

Căn cứ các quy định trên, UBND huyện đã bồi thường cho ông H. N. A đối với 02 cái giếng khoan với mức giá 80% của đơn giá 720.000 đồng/m.

2.3 Đối với các nội dung kiến nghị của ông H. N. A, ngày 24/6/2020, UBND huyện đã có văn bản số 4908/UBND-TCD chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, tham mưu xử lý nội dung kiến nghị của ông A. theo quy định.

Kết luận nội dung khiếu nại:

Thực hiện dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, ông H. N. A bị thu hồi diện tích 3.848,6 m2 đất, mục đích sử dụng đất rừng sản xuất, thuộc thửa đất số 192, tờ bản đồ số 35, BĐĐC xã Xuân Hưng; trên đất bị thu hồi có vật kiến trúc, cây trồng, hoa màu.

Căn cứ Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đng Nai; điểm 4 mục B khoản 2 Điều 1 Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện bồi thường về đất đối với diện tích 3.848,6 m2 đất, mục đích sử dụng đất rừng sản xuất (vị trí 4) thuộc thửa đất số 192, tờ bản đồ số 35, BĐĐC xã Xuân Hưng của ông H. N. A với mức giá 146.000 đồng/m2 là đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 6 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018) và mục 3 Phụ lục I (Bảng giá bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc) ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện bồi thường cho ông H. N. A đối với giếng khoan Φ 160 mm với mức giá 80% của đơn giá 720.000 đồng/m là đúng quy định của pháp luật.

Việc ông H. N. A yêu cầu UBND huyện xem xét bồi thường về đất vị trí 2 với giá 438.000 đồng/m2 (gấp 3 lần giá 146.000 đồng/m2) và bồi thường 02 cái giếng khoan đường kính Φ 160mm với giá 68.000.000 đồng/01 giếng khoan là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức đối thoại với ông H. N. A để có cơ sở ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

 ewewew1.jpg

Đối thoại với công dân khiếu nại

Tuy nhiên, tại buổi đối thoại, ông H. N. A không đồng ý kết quả xác minh, vẫn tiếp tục khiếu nại, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của ông H. N. A theo đó:

- Bác nội dung khiếu nại trong đơn đề ngày 08/6/2020 của ông H. N. A vì không có cơ sở xem xét giải quyết.

- Giữ nguyên Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho ông H. N. A, bị ảnh hưởng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết – Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua huyện Xuân Lộc.

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện, ông H. N. A. đã khiếu nại lần 2 đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Kết quả: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai không công nhận đơn khiếu nại lần 2 của ông H. N. A.

 

Lê Thị Thu Oanh​

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​