Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thực hiện đối với 4 khối

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thực hiện đối với 4 khối

a) Doanh nghiệp: Áp dụng 1 loại phiếu toàn bộ, 15 phiếu chuyên ngành và 1 phiếu văn phòng đại diện 

b) Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể: áp dụng 01 phiếu toàn bộ và 1 phiếu mẫu 

c) Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội

         (1) Phiếu Đơn vị sự nghiệp và cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể 

        (2) Phiếu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại việt nam năm 2020 

d) Cơ sở tôn giáo: Áp dụng 01 loại phiếu.

Phiếu 4/TG: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động củ các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

Đính kèm:

Phieu dieu tra.rar


Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​