Quán triệt các quy định mới về công tác xây dụng Đảng

          Chiều 20-10, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn Tỉnh triển khai, quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28-9-2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng.Tại điểm cầu Xuân Lộc, dự hội nghị có đồng chí Viên Hồng Tiến-Tỉnh ủy viên-Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện.

IMG_6807hinhhopanhdinh.JPG 
  

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày những nội dung quan trọng của Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, trong đó có một số điểm mới về trình độ học vấn của đảng viên, về quyền lợi của đảng viên; các quy định mới về giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; về thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức; về phát thẻ và quản lý thẻ, hồ sơ đảng viên; về khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên; về quy định chuyển sinh hoạt Đảng; các quy định về hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp; các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; một số quy định cụ thể về Đảng lãnh đạo Nhà nước, MTTQ và đoàn thể chính trị- xã hội…

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, những nội dung mới của Quy định 24 so với Quy định 29 trước đây để phù hợp hơn với tình hình thực tế và các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Cùng với những điểm mới về Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng, Ban Bí thư có Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 về thi hành Điều lệ Đảng để vận dụng vào thực tiễn nhằm thực hiện ngày càng có hiệu quả cao trong công tác xây dựng Đảng.

Đối với Quy định số 22-QĐ/TW, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cho biết, so với Quy định 30 trước đây thì quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng lần này của Ban Chấp hành Trung ương cũng có nhiều điểm mới cả về hình thức thể hiện và nội dung quy định. Trong đó, về tên gọi và kết cấu của Quy định 22 được điều chỉnh khác so với Quy định 30; tên gọi ngắn gọn, nêu thẳng vào công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhằm thể hiện nội dung toàn diện, bao quát, bao trùm được các nguyên tắc, quan điểm, chức năng lãnh đạo, các quy định, cách thức thực hiện về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (Quy định 30 chỉ nêu gọn trong thực hiện Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng).

Ngoài ra, kết cấu và bố cục của Quy định 22 có nhiều điểm khác, điểm mới, so với Quy định 30. Quy định 30 không có các chương, mà trình bày theo từng điều trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; còn Quy định 22 được thể hiện theo các Chương, phù hợp với thể loại văn bản quy định của Đảng. Các chương, điều của Quy định được sắp xếp lại một cách hệ thống, đồng bộ, logic, khoa học, chặt chẽ, dễ nhớ, dễ tìm kiếm, làm căn cứ để thực hiện.

Quy định 22 kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định 30 nhưng đã bổ sung một số nguyên tắc, nội dung quan trọng để cụ thể hóa các quy định của Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua…

Qua hội nghị trực tuyến,Đồng chí Viên Hồng Tiến-Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc đề nghị các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ huyện tiếp tục nghiên cứu,nhận thức đầy đủ các điểm mới trong các quy định đã được triển khai. Đồng thời tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng đến toàn thể đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng.Đây là những nội dung rất quan trọng để tiếp tục triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong thời gian tới.

Hải Đình

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​