Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về chuẩn tiếp cận pháp luật – quy định những điểm mới

 Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg), Bộ Tư pháp đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp để quy định chi tiết khoản 6 Điều 3, khoản 5 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và thay thế Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Dự thảo Thông tư được xây dựng theo quy định tại khoản 6 Điều 3 và khoản 5 Điều 5 của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg nhằm hướng dẫn nội dung, điểm số và cách tính điểm của các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn quy trình, biểu mẫu, tài liệu phục vụ việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.

Dự thảo Thông tư có những nội dung mới như sau:

1. Về nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu và tài liệu đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu

- Cách xác định điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu có nội dung xác định theo  tỷ lệ % được đổi mới theo hướng điểm số được tính tương ứng với định mức tỷ lệ % đạt được, thay vì tính theo công thức chung như trước đây, đảm bảo cho việc chấm điểm, đánh giá được thuận tiện và dễ theo dõi, quản lý.

- Tài liệu phục vụ việc chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu được hướng dẫn cụ thể; nêu rõ mục đích, ý nghĩa sử dụng các tài liệu này còn nhằm làm căn cứ, cơ sở để kiểm tra, đối chiếu, so sánh giữa kết quả đạt được trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trên thực tế với điểm số các tiêu chí, chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân cấp xã tự chấm điểm, đánh giá, đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Về quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Điều 3)

Dự thảo Thông tư quy định điều mới về quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để quy định chi tiết nội dung được giao tại khoản 5 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Trong đó quy định cụ thể các công việc, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Về biểu mẫu phục vụ việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Điều 4, Phụ lục II)

Cùng với kế thừa các biểu mẫu hợp lý của Thông tư số 07/2017/TT-BTP, dự thảo Thông tư còn quy định bổ sung mới biểu mẫu 04 về đánh giá hình thức, mô hình thông tin, PBGDPL hiệu quả tại cơ sở nhằm phục vụ việc chấm điểm, đánh giá các chỉ tiêu và mẫu 09, mẫu 10 nhằm phục vụ công tác quản lý, theo dõi, báo cáo việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

4. Về Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật (Điều 5)

Bổ sung, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ tư vấn, thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cho phù hợp, thống nhất với quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; bổ sung mới thành phần của Hội đồng có Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và hướng dẫn thành phần Hội đồng đảm bảo gọn nhẹ, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm liên quan.

Những điểm mới của dự thảo Thông tư sẽ khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng và đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian qua, tạo thuận lợi cho chính quyền ở cơ sở trong việc triển khai thực hiện nhằm đáp ứng tốt nhất quyền được tiếp cận pháp luật của Nhân dân./.
Nguyễn Hữu Minh

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​