Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021

 

Năm 2021, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của xã Xuân Trường được thực hiện đúng pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước đã đảm bảo lợi ích hợp pháp của công dân, tạo sự bình đẳng trong việc thi hành pháp luật.

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm UBND xã đã xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức tuyên truyền về phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, luật phòng chống tham nhũng, kết quả đã tuyên truyền 50 đợt, với 350 lượt người dự nghe.

Năm 2021, đã tiếp nhận 18 đơn của công dân, trong đó 04 đơn phản ánh kiến nghị, 14 đơn tranh chấp đất đai, UBND xã tiếp nhận và xử lý 18 đơn thư, kết quả đã giải quyết xong 02 đơn phản ánh, kiến nghị, 09 đơn tranh chấp đất đai.

Công tác tiếp nhận hòa giải tranh chấp đất đai và tranh chấp khác đã tiếp nhận 11 đơn đã giải quyết và đảm bảo thời gian quy định. UBND xã đã tiếp nhận và ghi chép vào sổ tiếp dân, phân công công chức Tư pháp - Hộ tịch phân loại đơn, tổng hợp việc tiếp công dân, tham mưu cho các ngành liên quan phối hợp giải quyết việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, tranh chấp khác và các phản ánh kiến nghị của công dân theo quy định.

Để làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND xã, đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nhận thức của người dân được nâng lên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai và các lĩnh vực khác trên địa bàn giảm. Công tác tiếp công dân thực hiện tốt và hiệu quả, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước đã đảm bảo lợi ích hợp pháp của công dân, tạo sự bình đẳng trong việc thi hành pháp luật, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã nhà ngày càng phát triển.

Thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết gắn với cải cách thủ tục hành chính, việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, hoạt động tài chính của UBND xã. Hình thức công khai theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như: thông báo tại các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở cơ quan, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp thông tin khi có yêu cầu.


Pha Nguyễn​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​