Edit
  
HinhMinhHoa
  
  
  
Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, mua sắm tài sản 
  
Yes
1
Yes
Bầu cử 
  
No
2
No
Tổng điều tra kinh tế 2021 
  
No
3
No
Bộ thủ tục hành chính 
  
Yes
4
Yes
Thi đua khen thưởng 
  
Yes
5
Yes
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
  
No
6
No
Phòng chống tham nhũng 
  
Yes
7
Yes
Chuyển đổi số 
  
Yes
8
Yes
Nông thôn mới - Nông nghiệp 
  
No
9
No
Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
  
Yes
10
Yes
Mô hình sản xuất nông nghiệp 
  
No
11
No