1Tổng quan
4/6/2023 13:54
2Đặc điểm kinh tế - xã hội
4/6/2023 13:54
3Tổ chức bộ máy
4/6/2023 13:54
4Tổng Quan về Xuân Lộc
4/6/2023 13:54
5Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Xuân Lộc
4/6/2023 13:54
6Tổ chức bộ máy huyện Xuân Lộc
5/26/2023 16:32
11Huyện ủy
4/6/2023 13:54
12Huyện ủy huyện Xuân LộcHuyện ủy
4/6/2023 13:54
13Hội đồng nhân dân
4/6/2023 13:54
14Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc
4/6/2023 13:54
15
4/6/2023 13:54
17Phòng Ban
4/6/2023 13:54
181. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN XUÂN LỘC
5/26/2023 16:05
192. PHÒNG NỘI VỤ
5/26/2023 20:38
203. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
5/26/2023 20:39
214. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
5/26/2023 20:40
225. PHÒNG Y TẾ
5/26/2023 20:46
236. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
5/26/2023 16:21
247. PHÒNG TƯ PHÁP
5/26/2023 20:47
258. PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG
5/26/2023 16:16
269. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
5/26/2023 20:47
2710. THANH TRA HUYỆN
5/26/2023 20:48
2811. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
5/26/2023 16:22
2912. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
4/6/2023 13:54
3013. PHÒNG DÂN TỘC
5/26/2023 16:24
31XÃ XUÂN HƯNGXã - Thị trấn
4/6/2023 13:54
32Xã - thị trấn
4/6/2023 13:54
33XÃ XUÂN TÂMXã - Thị trấn
2
4/6/2023 13:54
34THỊ TRẤN GIA RAYXã - Thị trấn
1
4/6/2023 13:54
35XÃ XUÂN TRƯỜNGXã - Thị trấn
2
4/6/2023 13:54
1 - 30Next