Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2023 - 2024

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai vừa ký ban hành Công văn số 3502/SDGĐT-KHTC ngày 29/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện các khoản thu và các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2023 – 2024; theo đó, các khoản thu được thực hiện như sau:

1. Mức thu học phí và miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập; cơ sở giáo dục

thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông:

Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền ban hành quy định mức thu học phí, tạm

thời chưa thu học phí năm học 2023 – 2024 từ học sinh.

- Đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục: Thực hiện mức thu theo thỏa

thuận với phụ huynh học sinh và mức thu học phí tăng không quá 10% theo quy

định tại điểm a, b khoản 4 Điều 8 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021

của Chính phủ

2. Về thu Bảo hiểm y tế học sinh

Thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn

tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày

08/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế như

sau:

a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng

- Người dân tộc thiểu số có nơi thường trú/nơi tạm trú tại các xã khu vực I

tỉnh Đồng Nai theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh sách

các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

- Người thuộc hộ gia đình thoát nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều

của tỉnh trong thời gian hai năm từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo.

Đối với người thuộc hộ gia đình có quyết định công nhận thoát nghèo sau ngày

01 tháng 01 năm 2024 được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến ngày 31 tháng 12

năm 2025.

- Học sinh, sinh viên khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục trên địa

bàn tỉnh và học sinh tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật.

b) Hỗ trợ 60% mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng người thuộc hộ gia

đình cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh.

c) Hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng

- Học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục có trụ sở đặt tại các

xã khu vực I tỉnh Đồng Nai theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về Phê

duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

- Người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức

sống theo quy định chuẩn hộ có mức sống trung bình của tỉnh.

d) Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên các đối

tượng còn lại.

3. Về thu Bảo hiểm tai nạn

Học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện yêu cầu các cơ sở giáo dục

thông báo rõ để phụ huynh học sinh lựa chọn và không bắt buộc học sinh tham

gia.​

Kiều hợi

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​