Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tuyên truyền về nội dung tác phẩm của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam". Tác phẩm khẳng định thành tựu, ý nghĩa lịch sử và vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong gần 40 năm đổi mới. Làm sáng tỏ sự hình thành, phát triển của trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam"; chỉ rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho công tác đối ngoại trong tình hình mới. Tác phẩm là cuốn cẩm nang giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác đối ngoại, nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Nội dung

Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

- Khẳng định bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất nước dựa trên sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phù hợp với quy luật phát triển, các xu thế lớn trong sự vận động của quan hệ quốc tế. Đặc biệt tập trung làm sáng tỏ “bản sắc đối  ngoại “cây tre Việt Nam": gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển", thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

- Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng nhất để phát huy hiệu quả và sức mạnh tổng hợp của đối ngoại. Trên cơ sở đánh giá những kết quả, thành tựu nổi bật trong từng thời kỳ, khẳng định đối ngoại đã góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung, to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta. Đồng thời, nhấn mạnh 05 bài học kinh nghiệm quý báu được đúc rút từ thực tiễn triển khai để tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

- Làm rõ bối cảnh thời đại, những yêu cầu đặt ra và 06 nhiệm vụ chủ yếu của công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới. Khẳng định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng là nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

- Khẳng định đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước. Khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; sự triển khai đồng bộ, hiệu quả, không ngừng mở rộng, làm sâu sắc mối quan hệ với các nước. Trong đó, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác quan trọng.

- Khẳng định vị thế của Việt Nam trong quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các đối tác trong tất cả các lĩnh vực, cũng như sự đóng góp của Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị - kinh tế quốc tế, vì lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao

- Đánh giá cao của bạn bè quốc tế đối với những thành tựu đối ngoại nổi bật, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm đổi mới. Khẳng định giá trị thời đại của trường phái đối ngoại mang bản sắc “cây tre Việt Nam" cũng như phong cách ngoại giao đặc sắc của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 - Nhấn mạnh sự ủng hộ và đồng thuận to lớn của Nhân dân đối với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta dưới sự chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, thể hiện sự kính trọng, tình cảm trân quý và sự tri ân sâu sắc, dưới góc nhìn đa dạng, nhiều chiều của cán bộ, Nhân dân đối với Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Khẳng định mong muốn của các nước đối tác, bạn bè quốc tế về việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối ngoại song phương với Việt Nam và sự ủng hộ chân thành đối với mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn 2045.

Hình thức

Tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi và giá trị Bài viết của Tổng Bí thư trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề trong cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể và toàn thể nhân dân. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp tình hình thực tế. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, các ứng dụng nền tảng mạng xã hội...

Tài liệu kèm theo: 18.KH 335 TU.pdfTriều VH

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​