Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc
Nội dung thông báo

BD_DCSDD_2020.jpg


​- Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Xuân Lộc BaoCao_Tomtat_ DCQHSDD_XuanLoc.pdf

- Danh mục dự án công trình trong QHSDĐ đến năm 2020 kỳ đầu (giai đoạn 2011 - 2015) huyện Xuân Lộc đã được phê duyệt Danh muc cong trinh.pdf


- Hệ thống các biểu, mẫu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng dất huyện Xuân Lộc So Lieu.pdf

Ngày đăng12/27/2017 5:07 PM
Đơn vi thông báoPhòng TNMT huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​