Hướng dẫn triển khai lập quy hoạch chung xây dựng xã trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới

Ngày 12 tháng 6 năm 2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Xuân Lộc, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tổ chức cuộc họp nhằm hướng dẫn triển khai lập Quy hoạch chung xây dựng xã trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới 14 xã trên địa bàn huyện.

 gfgfg12.jpg

Ảnh: Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn các xã lập đồ án quy hoạch


Quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã được lập, thẩm định và phê duyệt đã lâu (từ năm 2012 - 2013), nên hiện nay không còn phù hợp với Quy hoạch vùng và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ năm 2016 - 2017, huyện Xuân Lộc đã được điều chỉnh nhiều loại quy hoạch; làm thay đổi các chỉ tiêu về quy hoạch sử dụng đất cũng như các chỉ tiêu, định hướng của các quy hoạch chuyên ngành so với quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt. Đồng thời, quá trình thực hiện Quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện thường xuyên bị điều chỉnh cục bộ theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Mặt khác, Quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch sử dụng đất không đồng nhất, còn chồng chéo, mâu thuẫn nhau. Những bất cập này dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, gây thiệt hại và bức xúc cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động như chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư xây dựng dự án, công trình, nhà ở riêng lẻ… Vì vậy, cần lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã nhằm đồng nhất các loại quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Với sự có mặt của đại diện Lãnh đạo UBND và công chức địa chính - xây dựng các xã, Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã quán triệt, hướng dẫn các thủ tục và nội dung cơ bản, cần thiết để triển khai lập nhiệm vụ cũng như đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, theo chủ trương đã được UBND tỉnh chấp thuận. Việc lập hồ sơ quy hoạch chung xây dựng sẽ góp phần giải quyết bức xúc của người dân, doanh nghiệp tại địa phương, bên cạnh đó còn phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.


Kts. Lê Phan Vũ Nguyên - Phòng Kinh tế và Hạ tầng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​