Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
UBND xã Xuân Hòa ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính xã Xuân Hòa năm 2024

          Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 22/02/2024 của UBND huyện về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 23/01/2024 về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Xuân Hòa năm 2024. Ngày 5/3/2023, UBND xã Xuân Hòa đã ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024, cụ thể như sau:

          Với mục tiêu: tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan truyền thông về tình hình triển khai, kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã. Đưa việc tuyên truyền cải cách hành chính vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử của UBND xã. Nâng cao kỷ cương, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các ngành, cán bộ công chức trong giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Nâng cao mức độ tiếp cận thông tin, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong việc triển khai công tác cải cách hành chính, giám sát cải cách hành chính của xã, tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đóng góp ý kiến để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công của xã. Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin, chính sách mới cho người dân. Đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số; thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả cao; nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến song song với chỉ số cải cách hành chính. Nhân rộng các gương điển hình, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính có hiệu quả thiết thực.

          Và yêu cầu: kế hoạch được triển khai, tổ chức thực hiện trong cơ quan, đơn vị, các ngành trên địa bàn xã. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính phải được thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phong phú về nội dung và hình thức một cách thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng; lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với thực hiện các giải pháp trong Kế hoạch cải cách hành của xã năm 2024.

          Đối tượng tuyên truyền: Đối tượng là cán bộ, công chức làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và người dân, doanh nghiệp.

z5221890184950_bc84d5223448a0cf5732734dda7314fa.jpg

          Nội dung tuyên truyền: Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính cấp xã, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tuyên truyền các mục tiêu, nội dung trọng tâm Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Chương trình cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 13969/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện ban hành Chương trình cải cách hành chính huyện Xuân Lộc, giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch cải cách hành chính huyện năm 2024; Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND xã ban hành Chương trình cải cách hành chính xã Xuân Hòa, giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch cải cách hành chính xã Xuân Hòa năm 2024. Các nội dung về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, việc tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ; các nội dung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cải cách hành chính. Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân. Danh mục thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đã công bố theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các tiện ích tra cứu thông tin giải quyết TTHC. Hướng dẫn người dân quy trình thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến, hướng dẫn cài đặt và sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số. Các kênh, địa chỉ tiếp nhận, kết quả xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị, giải đáp vướng mắc thông qua các đường dây nóng. Các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, khung giá đất, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, dự án đầu tư; các quy định, chính sách có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, hỗ trợ khởi nghiệp, các chương trình, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội… Tình hình triển khai, các giải pháp nâng cao và kết quả thực hiện các chỉ số: Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Thông tin, tuyên truyền về các cuộc điều tra, khảo sát người dân và doanh nghiệp. Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, cá nhân, tập thể tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; các điển hình tốt, tấm gương cán bộ, công chức và người lao động có trách nhiệm cao, tinh thần, thái độ chuẩn mực và tận tụy trong phục vụ nhân dân. Tình hình triển khai, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế khi thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Lãnh đạo huyện.

          Hình thức tuyên truyền: Tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo đơn vị với người dân để giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chính. Xây dựng chuyên mục, tin, bài viết, phim ngắn, video clip, thông tin để đăng tải, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của xã, trên các màn hình chờ tại Bộ phận 1 cửa và trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube... Thông qua các sản phẩm tuyên truyền như tờ xếp hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ, pano, băng rôn, áp phích, tranh cổ động, sân khấu hóa... Niêm yết công khai các thủ tục hành chính và bộ hồ sơ mẫu tại Bộ phận Một cửa xã, hình thức công khai rõ ràng, đúng quy định, thuận lợi cho việc tìm hiểu, tra cứu thông tin; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hình thức niêm yết, tra cứu: qua hệ thống máy tính đặt tại Bộ phận Một cửa xã, qua điện thoại... Thông qua Đài Truyền thanh và các phương tiện thông tin khác ở xã, các ứng dụng di động, tin nhắn SMS, Tổng đài Dịch vụ công 1022... Thông qua cuộc thi, tọa đàm về cải cách hành chính, chương trình cổ động về văn hóa công vụ; thông qua các buổi tập huấn và hội nghị. Thông qua các hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể, Hội quần chúng, Tổ công nghệ số cộng đồng… Thông qua các hình thức và kênh thông tin phù hợp khác.

          Theo đó yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các ngành UBND xã căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các ngành liên quan. Hoàn thành, gửi về UBND xã (thông qua Văn phòng UBND xã) trước ngày 10/03/2024 để theo dõi, tổng hợp.Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp tham gia khai thác và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến do cơ quan, đơn vị thực hiện. Có trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp với Văn phòng UBND để tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, các ngành theo quy định. Định kỳ quý I, 6 tháng, Quý III, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, ngành liên quan (lồng ghép vào báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính) gửi về UBND xã (thông qua Văn phòng UBND) tổng hợp.

          Công chức Văn phòng thống kê: Phối hợp với Công chức Văn hóa xã hội hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, các ngành UBND xã. Chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND xã định kỳ quý I, 6 tháng, quý III và hàng năm báo cáo công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (lồng ghép vào báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính) trên địa bàn xã gửi UBND huyện, Phòng Nội vụ theo quy định. Kịp thời rà soát, tham mưu UBND xã cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, Hội thi về cải cách hành chính theo Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh, huyện và các Sở, ngành liên quan. Phối hợp cùng các ngành chuyên môn, đơn vị thuộc UBND xã tham mưu UBND xã giải đáp các vướng mắc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp về những vấn đền liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chính được thực hiện tại xã theo Kế hoạch thực hiện chương trình đối thoại của UBND huyện.

Công chức Văn hóa xã hội (TT): Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã xây dựng các chuyên mục, chuyên trang đăng tải các tin, bài về công tác cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh xã; thông tin tuyên truyền về Cổng dịch vụ công Quốc gia để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện. Tham mưu UBND xã triển khai tuyên truyền, hướng dẫn về cải cách hành chính qua hình thức tờ rơi, tờ xếp, video clip tuyên truyền theo hướng dẫn của Phòng Nội vụ. Phối hợp các ngành liên quan trong việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính theo Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (thông qua Văn phòng UBND xã) theo thời gian quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân, tổ chức về dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện và hoạt động của Tổng đài dịch vụ công tỉnh (0251.1022). Chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu kiểm chứng, giải trình về các tiêu chí liên quan đến thông tin, tuyên truyền trong Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2024.

          Công chức Tư pháp hộ tịch: Phối hợp với các ngành liên quan triển khai công tác cập nhật, niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính hiện hành, danh mục dịch vụ công, bộ hồ sơ mẫu để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận 1 cửa; Phối hợp Trung tâm VHTT-TT, Đài truyền thanh xã đảm bảo thông tin về thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử đầy đủ, chính xác để người dân tra cứu.

          Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh xã, Ban biên tập cổng thông tin điện tử xã: Phối hợp với Công chức Văn phòng UBND, Tư pháp hộ tịch xã cập nhật đầy đủ, kịp thời Bộ thủ tục hành chính, danh mục dịch vụ công, bộ hồ sơ mẫu; thông tin cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử xã, đảm bảo thường xuyên, liên tục, đồng bộ và chính xác. Tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, video clip tuyên truyền về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt là xây dựng các phóng sự, bản tin tuyên truyền, bài viết về các gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến trong công tác cải cách hành chính để đăng tải lên Trang thông tin điện tử và Đài phát thanh xã; kịp thời thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết về thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Phối hợp với Bưu điện xã, các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về các lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện trên hệ thống truyền thanh xã để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện. Ban biên tập cổng thông tin điện tử xã quản lý Cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh xã truyền tải kịp thời các thông tin về cải cách hành chính đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.​


Kim Ngọc

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​