Triển khai thực hiện Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

​Ngày 28 tháng 10 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán, thẩm định thiết kế và dự toán dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Theo đó, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2016 và thay thế Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh về quy định thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, chủ yếu triển khai thực hiện các nội dung quan trọng sau:
1. Quy định rõ các nguồn vốn đầu tư công.
2. Thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công.
3. Cơ quan đầu mối nhận hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công.
Với những hướng dẫn cụ thể, chi tiết trong Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND, công tác tổ chức triển khai xây dựng sẽ được thống nhất, thuận lợi. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao sẽ tích cực nghiên cứu để tham mưu UBND huyện chỉ đạo các chủ đầu tư  trên địa bàn huyện đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Nguyễn Cao Cường (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​