Giải quyết khiếu nại của ông Trần Thanh Nhàn, ngụ tại xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc

 

Thực hiện dự án Đường dây 500Kv Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc, bà Võ Thị Mai, địa chỉ: ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai bị ảnh hưởng bởi dự án, bao gồm diện tích diện tích 1.899,3m2 đất đất và các tài sản là nhà ở, vật kiến trúc và cây trồng trên đất. Ngày 17/10/2017, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3667/QĐ-UBND về việc phê duyệt bồi thường, hỗ trợ dự án đường dây 500 kV Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc (đợt 09); ngày 27/10/2017, UBND huyện Xuân Lộc ban hành Quyết định số 3603/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho bà Võ Thị Mai, bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 500kV Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc (đợt 9) và Bảng tính giá trị bồi thường, hỗ trợ chi tiết. Theo đó, bà Võ Thị Mai được bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng; các chính sách hỗ trợ và thưởng chấp hành tốt chủ trương.

Ngày 09/11/2017, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai – chi nhánh Xuân Lộc thực hiện việc công bố và trao Quyết định số 3603/QĐ-UBND cho ông Trần Thanh Nhàn – chồng bà Võ Thị Mai (vì bà Võ Thị Mai đã mất 01/11/2017 ngày). Sau khi nhận được quyết định, ông Trần Thanh Nhàn (chồng bà Võ Thị Mai-người đại diện các đồng thừa kế di sản của bà Võ Thị Mai) đã có đơn ghi ngày 04/01/2018 khiếu nại Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho bà Võ Thị Mai, bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 500Kv Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc (đợt 9) với các nội dung và yêu cầu như sau:

- Bồi thường về đất: Bồi thường diện tích 1.899,3m2 đất với giá 97.621.552 đồng là thấp hơn so với giá thực tế; yêu cầu bồi thường số tiền 3.360.000.000 đồng;

- Bồi thường về nhà ở (nhà mái Thái):  Bồi thường diện tích 103,5m2 nhà mái Thái với giá 436.160.000 đồng là thấp hơn so với giá thực tế; yêu cầu bồi thường số tiền 800.000.000 đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại, kết quả kiểm tra hiện trạng, làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; kết quả đối thoại, Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Thực hiện dự án Đường dây 500Kv Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc, bà Võ Thị Mai bị ảnh hưởng bởi dự án. Cụ thể là 1.899,3 m2 đất, gồm: diện tích 502,8m2, thuộc một phần thửa 44, tờ bản đồ 24, xã Xuân Thành, trong đó: 50m2 đất ở nông thôn (ONT), 452,804m2 đất trồng cây lâu năm (CLN); diện tích 246,5m2 đất trồng cây lâu năm thuộc một phần thửa 495 và diện tích 1.150m2 đất trồng cây hàng năm (BHK) thuộc một phần thửa 430, cùng tờ bản đồ số 24, xã Xuân Thành. Trên đất có nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng.

UBND huyện bồi thường, hỗ trợ cho bà Võ Thị Mai về đất ở với giá 377.000 đồng/m2 là căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Khoản 3 Điều 23 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai và Mục 1 Phần I Khoản 2 Điều 1 Quyết định 1933/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai. Bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp với các mức giá 73.000 đồng/m2, 58.400 đồng/m2, 37.600 đồng/m2 và 34.800 đồng/m2  (số tiền bồi thường về đất 97.621.552 đồng) là căn cứ vào Điều 22, Điều 23 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014; Mục 11 Phần III, Mục 17, 19 Phần IV Khoản 2 Điều 1 Quyết định 1933/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai. Việc ông Trần Thanh Nhàn yêu cầu UBND huyện bồi thường toàn bộ diện tích 1.899,3 m2, gồm: diện tích 502,8m2, thuộc một phần thửa 44, tờ bản đồ 24, xã Xuân Thành, trong đó: 50m2 đất ở nông thôn (ONT), 452,804m2 đất trồng cây lâu năm (CLN); diện tích 246,5m2 đất trồng cây lâu năm thuộc một phần thửa 495 và diện tích 1.150m2 đất trồng cây hàng năm (BHK) thuộc một phần thửa 430, cùng tờ bản đồ số 24, xã Xuân Thành với tổng số tiền 3.360.000.000 đồng là không có căn cứ xem xét giải quyết.

UBND huyện quyết định bồi thường diện tích 50m2 nhà ở xây dựng trên đất ở với đơn giá 4.700.000 đồng/m2, bồi thường diện tích 53,5m2 nhà ở xây dựng trên đất trồng cây lâu năm với đơn giá 3.760.000 đồng/m2 (số tiền bồi thường về nhà 436.160.000 đồng) là căn cứ vào văn bản số 4695/UBND-ĐT ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ tài sản nằm ngoài danh mục thuộc dự án xây dựng đường dây 500Kv Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên đoạn qua huyện Xuân Lộc; văn bản số 346/UBND-ĐT ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý bồi thường, hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc bị giải tỏa thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Chứng thư thẩm định giá số 807/TĐG-CT ngày 18/4/2017 của Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng Nai. Do đó, yêu cầu bồi thường 103,5m2 nhà ở (nhà mái Thái) với số tiền 800.000.000 đồng của ông Trần Thanh Nhàn là không có căn cứ để xem xét giải quyết.

Việc UBND huyện Xuân Lộc ban hành Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho bà Võ Thị Mai, bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 500Kv Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc (đợt 9) là đúng quy định pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 với nội dung bác đơn khiếu nại ghi ngày 04/01/2018 của ông Trần Thanh Nhàn, địa chỉ ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; giữ nguyên Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho bà Võ Thị Mai, bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 500Kv Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc (đợt 9).

Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND huyện Xuân Lộc là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định 1103/QĐ-UBND, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Trần Thành Nhàn (người đại diện các đồng thừa kế di sản của bà Võ Thị Mai) có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật vtố tụng hành chính.

Thanh tra h​uyện 

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​